Nya stöd för arbetet mot våld och förtryck

Publicerad:
Socialstyrelsen arbetar för att stoppa våld och förtryck genom att stödja arbetet inom vård och omsorg med bästa tillgängliga kunskap. Den första november presenterar Socialstyrelsen flera nya rapporter, verktyg, kunskaps- och bedömningsstöd samt utbildningar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

I underlaget finns också förslag till förbättring av vården av flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning.

- Våld i nära relationer måste få ett slut. Det innebär ett stort lidande för de utsatta. Det medför också stora kostnader för samhället. Socialstyrelsen har en viktig roll i att stödja hälso- och sjukvård och socialtjänst att stoppa våldet genom att vi bidrar med kunskap, utbildning och metoder för att bland annat upptäcka och bedöma våldsutsatthet och för att systematiskt följa upp arbete. Vi ger också särskilt stöd för att uppmärksamma barnens behov, säger generaldirektör Olivia Wigzell.

Socialstyrelsens uppdrag omfattar bland annat kunskapsstöd, verktyg, utbildningar, bedömningsstöd och metoder som kan användas inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och socialtjänsten. Verksamheterna ska ha tillgång till kunskapsstöd för att systematiskt kunna:

 • arbeta förebyggande mot våld

 • upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande,

 • bedöma stödbehov och risken för upprepat våld,

 • uppmärksamma barn i kontakter med vuxna våldsutsatta och våldsutövare.

I de uppdrag som Socialstyrelsens nu presenterar ingår också att stödja arbetet för att

 • följa upp verksamheter för våldsutsatta och våldsutövare,

 • beräkna kostnader av våld i nära relationer på kommunal och regional nivå.

De uppdrag som presenteras nu har, förutom en uppdaterad kunskap, även anpassats till hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten. De har också ett tydligt fokus på att uppmärksamma barn och deras behov i kontakter med våldsutsatta vuxna.

Faktaruta

 • Socialstyrelsens arbete är en del i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Myndighetens arbete omfattar uppdrag som rör våld mot kvinnor och barn, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning, människohandel och sex mot ersättning.

 • Mäns våld mot kvinnor och barn tar sig många olika uttryck. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Kvinnor drabbas därför inte bara av fysiska skador, utan även av psykiska men och ekonomiska förluster. Barn drabbas när de utsätts för eller bevittnar våld.

 • Socialstyrelsens arbete innebär att utifrån bästa tillgängliga kunskap stödja hälso- och sjukvården och socialtjänsten i att förebygga, upptäcka och agera mot våld.

 • Socialstyrelsen arbetar med att ta fram föreskrifter, kunskap och utbildningar, samt verktyg för att arbeta systematiskt mot våld. Myndigheten följer även upp arbetet inom vården och socialtjänsten och fördelar statsbidrag till kommuner och ideella organisationer som arbetar mot våld mot kvinnor.

 • Socialstyrelsen utreder dödsfall och svåra skador vid våld i nära relationer och vid våld mot barn.