Kvinna på trottoaren på Stureplan, det är kväll.

Ny statistik om insatser till vuxna med missbruk och beroende

Publicerad:
Användning av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS) orsakar fysisk och psykisk ohälsa, dödsfall och sociala problem. Många personer med beroende och deras anhöriga får rätt hjälp och stöd från samhället men långt ifrån alla. Tillgången till vård och stöd behöver därför bli bättre och mer jämlik – i det arbetet är statistik, nationella riktlinjer och andra kunskapsstöd viktiga verktyg.

Socialstyrelsens statistik och nationella riktlinjer ger kunskap och stöd i arbetet för dig som arbetar med verksamhetsutveckling eller tar beslut om prioriteringar. Inom ANDTS-området har vi bland annat ny statistik om insatser till vuxna, en aktuell lägesbild för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete och nationella riktlinjer.

Faktablad med statistik om insatser till vuxna med missbruk och beroende

Enligt den nya statistiken om socialtjänstens insatser till vuxna med missbruk och beroende ökar öppna insatser medan institutionsplaceringar minskar.

Statistiken visar bland annat att socialtjänstens insatser vid spelmissbruk ökade år 2022 jämfört med året innan, från 620 till 699 personer. Inom hälso- och sjukvården ökade framförallt antalet patienter som fick vård på grund av användning av flera droger samtidigt och patienter som vårdats på grund av opioider.

Lägesbild om utvecklingen av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete

I lägesbilden för ANDTS redovisar vi utvecklingen av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS).

I lägesbilden för 2023 bedömer vi bland annat att vårdens och omsorgens insatser för att minska antalet personer som utvecklar skadligt bruk eller beroende av ANDTS inte sker i tillräcklig utsträckning, exempelvis är antalet rådgivande samtal om alkoholvanor och tobaksbruk låga.

Vi bedömer också att utvecklingstakten behöver öka när det gäller andelen kommuner som erbjuder viktiga stödinsatser inom socialtjänsten så som arbetslivsinriktad rehabilitering, Bostad först, samordning i form av case management och anhörigstöd.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2019 innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Om Socialstyrelsens arbete

Socialstyrelsen arbetar för att personer med riskbruk, skadligt bruk och beroende ska få en god och jämlik vård. Det gör vi genom att ta fram olika typer av stöd för att utforma vård och insatser: 

  • regelverk och föreskrifter

  • nationella riktlinjer

  • vägledningar och andra kunskapsstöd

  • utbildningar

  • statistik, uppföljningar och analyser av den nationella utvecklingen.

Socialstyrelsen har också ett särskilt regeringsuppdrag att stödja genomförandet av ANDTS-strategin. Vi ska bland annat verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete, och ta initiativ till insatser för att uppnå strategins mål inom våra verksamhetsområden. 

Läs mer om vårt arbete