Läkare med patient

Ny lag om estetiska behandlingar 1 juli

Publicerad:
Riksdagen har beslutat om en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Den nya lagen innebär bland annat att kompetenskrav införs för den som utför behandlingarna.

Med den nya lagen får estetiska kirurgiska ingrepp endast utföras av legitimerade läkare och tandläkare som har bevis om specialistkompetens inom en specialitet som är adekvat för det ingrepp som det gäller. Estetiska injektionsbehandlingar får endast utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska.

Socialstyrelsens föreskrifter blir tillämpliga

I samband med att den nya lagen träder i kraft blir flera av Socialstyrelsens föreskrifter tillämpliga, bland annat Socialstyrelsens föreskrifter och all-männa råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

IVO är ansvarig tillsynsmyndighet

Utöver den nya lagen omfattas verksamheterna av patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och patientskadelagen (1996:700) samt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Regeringen har även beslutat om en förordning som kompletterar bestämmelserna i den nya lagen. Inspektionen för vård och omsorg är ansvarig tillsynsmyndighet.

Verksamheter blir anmälningspliktiga till kommunen

I samband med att det nya regelverket börjar gälla sker också en förändring för vilka hygieniska behandlingar som ska anmäla sin verksamhet till kommunen. Verksamheter som bedriver hygienisk behandling och som omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta.