Ny fördjupad utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad:
Mer kunskap kan leda till ökad upptäckt av hedersrelaterat våld och förtryck och att fler får rätt hjälp. Därför lanserar Socialstyrelsen nu två fördjupade utbildningar om hedersrelaterat våld och förtryck, en för hälso- och sjukvården och en för socialtjänsten.

De två utbildningarna som Socialstyrelsen lanserar är kostnadsfria och finns tillgängliga på myndighetens utbildningsportal. Målet med utbildningarna är att genom ökad kunskap hos personal och chefer upptäcka fler fall av hedersrelaterat våld och förtryck och att fler personer får rätt hjälp, stöd och insatser.

Utbildningarna består av ett blandat upplägg med webbutbildning som kan kombineras med lärarledda utbildningstillfällen. Det finns även en utbildning för utbildare (ej kostnadsfri).

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som arbetar inom:

Hälso- och sjukvården:

 • Mödrahälsovård, barnavårdscentral och gynekologer

 • Vårdcentral och asylhälsan

 • Elevhälsan och ungdomsmottagningar

 • Barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin

Inom socialtjänsten: 

 • Socialsekreterare och biståndsbedömare

 • Öppenvård, skyddat boende och HVB-hem

Den riktar sig även till dig som planerar verksamheten, exempelvis chefer, samordnare och verksamhetsutvecklare.

Gå till utbildningen Hedersrelaterat våld och förtryck - socialtjänsten

Gå till utbildningen Hedersrelaterat våld och förtryck - hälso- och sjukvården

(öppna via Chrome). 

Faktaruta

 • Socialstyrelsens arbete är en del i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Myndighetens arbete omfattar uppdrag som rör våld mot kvinnor och barn, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning, människohandel och sex mot ersättning.

 • Mäns våld mot kvinnor och barn tar sig många olika uttryck. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Kvinnor drabbas därför inte bara av fysiska skador, utan även av psykiska men och ekonomiska förluster. Barn drabbas när de utsätts för eller bevittnar våld.

 • Socialstyrelsens arbete innebär att utifrån bästa tillgängliga kunskap stödja hälso- och sjukvården samt socialtjänsten i att förebygga, upptäcka och agera mot våld.

 • Socialstyrelsen arbetar med att ta fram föreskrifter, kunskap och utbildningar, samt verktyg för att arbeta systematiskt mot våld. Myndigheten följer även upp arbetet inom vården och socialtjänsten och fördelar statsbidrag till kommuner och ideella organisationer som arbetar mot våld mot kvinnor och barn.

 • Socialstyrelsen utreder dödsfall och svåra skador vid våld i nära relationer och vid våld mot barn.