""

Ny bedömning av riskfaktorer vid covid-19

Publicerad:
Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, identifierat de grupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Riskgrupperna kan ha ett särskilt behov att skyddas mot smitta av det nya coronaviruset.

Myndigheten har nu i uppdrag att uppdatera sammanställningen över riskfaktorer med start 2021-02-26 och därefter varannan månad under år 2021. Som en del i uppdraget ska riskerna vid covid-19 under graviditet bedömas. Denna rapport ska lämnas till regeringen den 5 februari 2021.

Syftet med listan över riskfaktorer är att ge underlag till regeringen om ekonomisk ersättning till dem som av smittskyddsskäl inte bör yrkesarbeta. Baserat på tillgängliga data kan Socialstyrelsen inte fastslå att graviditet innebär en sådan allvarlig risk för sjukdomsutveckling vid covid-19, att det ska föras upp på listan över riskfaktorer.

De faktorer som kan öka risken för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19 i samband med graviditet är till stor del desamma som redan identifierats för alla vuxna och som finns med på den tidigare sammanställda listan över riskfaktorer.

Underlaget bygger på nuvarande kunskapsläge och därmed kan bedömningen komma att behöva omprövas och utvecklas.