Läkare undersöker en pojkes öron på vårdcentralen. Pojkens mamma sitter i bakgrunden.

Nationell enkät om hälsoundersökningar av placerade barn och unga

Publicerad:
Socialstyrelsen kommer i slutet av augusti att genomföra en nationell enkät om hälsoundersökningar av placerade barn och unga. Kartläggningen syftar till att öka kunskapen om i vilken utsträckning hälsoundersökningar genomförs och om placerade barn och unga remitteras till ytterligare vård efter genomgången hälsoundersökning.

Enkäten kommer att skickas till samtliga kommuner i Sverige, och svarstiden är cirka sex veckor. Det är frivilligt att besvara enkäten, men vi hoppas att så många som möjligt vill bidra. Svaren är viktiga för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som möjligt för den nationella kunskapsutvecklingen.

Frågor om barn som placerats första gången 1 juli–31 december 2022

Enkäten kommer att innehålla frågor som berör barn och unga som har placerats för första gången under perioden 1 juli–31 december 2022. För att kunna fylla i enkäten behöver respektive kommun ta fram uppgifter ur respektive barns eller ung persons journal. Det kan vara en tidskrävande uppgift beroende på hur många barn och unga som har placerats under den aktuella perioden.

Den som ska fylla i webbenkäten behöver ha kunskap om den sociala barn- och ungdomsvården. Det kan till exempel vara enhetschef inom den sociala barn- och ungdomsvården, verksamhetsnära chef (till exempel gruppledare, första socialsekreterare) eller verksamhetsutvecklare.

Stärka tillgång till god hälso- och sjukvård, tandvård och obruten skolgång

Kartläggningen genomförs inom ramen för ett regeringsuppdrag som syftar till att stärka förutsättningarna för att placerade barn och unga ska få tillgång till en god hälso- och sjukvård, tandvård och obruten skolgång. Resultatet kommer att publiceras i en rapport i början av 2024.