Barn på skolgård. Ensamt barn står en bit från de andra och tittar på.

Mer pedagogiskt stöd för tillämpningen av vissa bestämmelser i LVU

Publicerad:
Socialstyrelsen har tagit fram mer pedagogiskt stöd för tillämpningen av vissa bestämmelser i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Stöden vänder sig till chefer och handläggare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Tanken är att materialet ska bidra till lärande och utveckling och vara ett stöd för säkrare bedömningar.

Stöd och hjälp från socialtjänsten ska alltid i första hand erbjudas frivilligt, i samarbete med barnet och familjen. Men i de fall det är nödvändigt med beslut med tvång enligt LVU är det särskilt viktigt att arbetet sker på rätt sätt och med barnets bästa i fokus. Därför ger vi nu bättre stöd för tillämpningen av dels nya bestämmelser och dels äldre bestämmelser som har visat sig svåra att tillämpa.

– Det som utmärker de nya stöden är att de, till skillnad från de stöd som Socialstyrelsen vanligtvis tar fram för att stödja tillämpningen av juridiska bestämmelser, inte är textbaserade utan till största del består av ljud och bild. Det är bland annat utbildningsfilmer med kompletterande reflektionsmaterial, en matris och flödesscheman, berättar Elin Karlsson, jurist och projektledare för regeringsuppdraget på Socialstyrelsen.

Lex lilla hjärtat

Bestämmelserna i lex lilla hjärtat trädde i kraft den 1 juli 2022. De nya reglerna gäller framförallt socialtjänstens ansvar när en placering ska upphöra. Utöver ett redan publicerat meddelandeblad finns nu frågor och svar samt en matris som är tänkt att på ett överskådligt sätt visa när de olika bestämmelserna i lex lilla hjärtat är tillämpliga.

Lex lilla hjärtat

Film och reflektionsmaterial om flyttningsförbud och uppföljning

Flyttningsförbud innebär ett förbud för vårdnadshavaren att flytta barnet från ett familjehem. När det gäller bestämmelserna om flyttningsförbud har det visat sig förekomma missförstånd, både när det gäller i vilka situationer de kan tillämpas och hur ett flyttningsförbud skiljer sig från till exempel ett omedelbart omhändertagande. När det kommer till bestämmelserna om uppföljning av barns situation utan samtycke behöver socialtjänsten stöd i bland annat hur de olika formerna av uppföljning skiljer sig åt.

– Vi kom fram till att vi behövde föra ett muntligt resonemang där vi reder ut missförstånden och sticker hål på myterna, något som är svårt att göra i en traditionell handbokstext. Så vi landade i att göra utbildningsfilmer. Det blev två föreläsningar på cirka en kvart var där vi reder ut de olika bestämmelserna och tar upp illustrerade exempel, säger Elin Karlsson.

Utbildningsfilmerna är tänkta att kompletteras med ett antal reflektions- och diskussionsfrågor. De är främst avsedda att användas i arbetsgruppen, men de kan även användas enskilt.

Utöver filmerna och reflektions- och diskussionsfrågorna har Socialstyrelsen även tagit fram två bilder, anpassade för utskrift, med enklare flödesscheman. Det är bilder som även förekommer i filmerna. Bilderna ska kunna användas som ett stöd i det dagliga arbetet.

Film- och reflektionsmaterial om flyttningsförbud och uppföljning

Flödesschema över utreseförbud

Bestämmelserna om utreseförbud och tillfälligt utreseförbud har visualiserats i ett flödesschema som visar hur socialtjänsten, förvaltningsrätten och polisen är involverade i besluten om tillfälligt utreseförbud respektive utreseförbud. Flödes-schemat visar även viktiga tidsfrister som socialtjänsten behöver känna till.

Flödesschema om utreseförbud

Stöd för socialtjänstens arbete med att förebygga brott bland barn och unga

Socialstyrelsen har under de senaste åren tagit fram ett flertal produkter som ger stöd i arbetet med barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende. Produkterna har publicerats och spridits vid olika tidpunkter. För att målgruppen på ett effektivt sätt ska kunna hitta och ta del av de olika stöden har Socialstyrelsen tagit fram en PowerPoint-presentation som visar de olika stöden på ett samlat sätt.

Barn och unga som begår brott