Fokus på ambulanspersonal som springer med en bår utanför ambulansbil

Ledningsmöte med sektorsansvariga myndigheter

Publicerad:
Arbetet fortsätter med att stärka Sveriges förmåga att hantera fredstida kriser och krig. Den 2 juni samlades myndighetschefer från de sektorsansvariga myndigheterna och från de sex civilområdena för att ytterligare förbättra nationell och regional samverkan.

– Ju mer samspelta vi blir desto bättre kan vi bygga förmåga som stärker Sveriges beredskap. Samordnad nationell och regional ledning är viktigt för övriga aktörers förmåga att stärka beredskapen på ett effektivt sätt, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen. 

Sveriges sektorsansvariga myndigheter har ett utökat ansvar att stärka samordningen och driva på utvecklingen av beredskapen vid fredstida kriser och krig. I sektorerna ingår både myndigheter, kommuner, regioner, privata och ideella aktörer. Sverige är också indelat i sex civilområden med utökat geografiskt ansvar för det civila försvaret.

Några områden som diskuterats:

  • Gemensamma mål att sträva mot i implementeringen av den nya strukturen för civilt försvar.

  • Samarbetsformer mellan å ena sidan den nationella nivån där de statliga myndigheterna är uppdelade utifrån olika samhällssektorer och å andra sidan landets sex civilområden med geografiskt områdesansvar.

  • Samordnad och tydlig kommunikation om civil beredskap.

Sektorsansvar

Sedan 1 oktober 2022 har Socialstyrelsen ett utökat ansvar att stärka samordningen och driva på utvecklingen av beredskapen vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig inom sektorn hälsa, vård och omsorg. I sektorn ingår både myndigheter, kommuner, regioner, privata och ideella aktörer.

Civilområden

Sveriges länsstyrelser är indelade i sex civilområden där en länsstyrelse har ett utökat ansvar för civilt försvar och för samordning med det militära försvaret.

Läs mer om Socialstyrelsens roll som sektorsansvarig myndighet