man with backpack sitting on cliff relaxing above the lake Yastrebinoye, Priozersky district in Leningrad region, Russia

Kunskapsstöd för behandling vid opioidberoende

Publicerad:
Slutversionen av vårt kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) är publicerad.

Kunskapsstödet riktar sig till vårdgivare som bedriver LARO och personal som arbetar inom dessa verksamheter, men även till annan personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra verksamheter och aktörer som är involverade i vård, stöd och omsorg för patienter i LARO.

Efter ett remissförfarande har stödet bland annat kompletterats med information för bedömning av risk och nytta med behandlingen för den enskilda individen, samt utvecklat informationen om användningen av Naloxon och informationen om hepatit och sexuellt överförbara sjukdomar.

Kunskapsstödet beskriver en behandlingsprocess för LARO, indelad i fem faser. Det finns också en samlad beskrivning av bestämmelser och rekommendationer som är tillämpliga inom behandlingsprocessen. Behandlingen inkluderar insatser som fokuserar på ökad fysisk, psykisk och social livskvalitet för patienterna. Det innebär att flera aktörer behöver samverka kring patienten. Patientens delaktighet och inflytande genom hela behandlingsprocessen är en förutsättning, och kan främjas genom personcentrerad vårdplanering.

Kunskapsstödet innehåller även information om uppföljning och utvärdering både på individ- och verksamhetsnivå.

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)
  • LARO är en behandling för personer som haft ett långvarigt och allvarligt beroende av heroin eller andra opioider.
  • I behandlingen kombineras läkemedelsbehandling (buprenorfin-naloxon eller metadon) med psykologisk eller psykosocial behandling eller psykosocialt stöd.
  • Syftet med behandlingen är att förebygga återfall, förbättra social funktion samt minska medicinska komplikationer, smittspridning och dödlighet.
  • Behandlingen ska vara individuellt anpassad, och insatserna som ingår i behandlingen ska ges med utgångspunkt från patientens behov och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.
  • 2018 beräknades drygt 4000 personer vara inskrivna för LARO i Sverige.
  • Den patient som ordineras LARO ska ha fyllt 20 år (om inte särskilda skäl föreligger). Patienten ska också, av den läkare som ordinerar behandlingen, bedömts ha ett opioidberoende sedan minst ett år.