Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Introduktionspaket för ny personal

Publicerad:
Nu finns ett nytt nationellt introduktionsutbildningspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter.

Introduktionspaketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19 pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram del två.

Fakta om Socialstyrelsens introduktionspaket:

  • paketet består av två delar som båda är kostnadsfria för deltagarna och tillgängliga för alla.

  • efter varje genomgången del får deltagaren ett intyg som kan uppvisas för arbetsgivare.

  • introduktionspaketet tar cirka fyra dagar att genomföra i sin helhet. Rekommendationen är att gå igenom delarna vid olika tillfällen och att börja med del ett.

Kursupplägg del ett

Introduktion till arbete i vård och omsorg

Del ett är webbaserad och består av fyra moduler:

Socialtjänstens uppdrag - kommunens uppdrag, lagar och regler som styr verksamheten, ledningssystem och kvalitetsstyrning, bistånd och insatser, lex Sara, lex Maria, sekretess och dokumentation, rättigheter, självbestämmande, bemötande och värdegrund

Att arbeta med äldre personer - äldreomsorgens nationella värdegrund, äldres hälsa, vanliga sjukdomar hos äldre och läkemedel

Att arbeta med personer med funktionsnedsättning - rättigheter för personer med funktionsnedsättning, bemötande och kommunikationsstöd

Kort om covid-19 - information kopplat till covid-19

Kursupplägg del två

Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande

Del två består av en webbaserad kurs från Ersta Sköndal Bräcke högskola: Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande.  

Kursen är indelad i tre olika moduler med ett tema för varje modul.

  • Modul 1 - handlar om lagstiftning, basal vårdhygien, ergonomi och patientsäkerhet. Detta är grundläggande kunskaper som rör ansvar och säkerhet både för de som arbetar i vård och omsorg samt de personer man kommer att möta.
  • Modul 2 - handlar om vanliga sjukdomar hos personer inom vård och omsorg. Fokus är på grundläggande kunskap och praktiska tips för vad man ska tänka på vid vård av personer med behov av hjälp.
  • Modul 3 - handlar om etik, bemötande, kommunikation och vård i livets slut. Dessa områden är ofta det som avgör om en person tycker att man fått god vård eller inte.

Utbildningsmaterialet består av inspelade föreläsningar, texter att läsa, reflektionsfrågor samt en uppgift per modul. Det finns också tips med länkar där deltagarna kan fördjupa sitt lärande ytterligare. Varje modul avslutas med ett kunskapstest. Kunskapstesten består av flervalsfrågor, patientfall och egen skriven reflektion på 300–400 ord. Det kommer finnas möjlighet att dela reflektioner och att ställa frågor via en lärarbemannad chattfunktion under bestämda tider varje vecka.

Introduktionspaketet är framtaget mot bakgrund av rådande situation med covid-19 som under en period kan innebära stora behov av ny personal inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Materialet uppfyller inte de rekommendationer som Socialstyrelsen har om kompetens hos personal inom området. Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:2 (Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning) och 2011:12 (Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre) har tagits fram som rekommendationer för ett normalläge. Så snart möjlighet ges efter rådande situation på grund av pandemin bör personalen komplettera sin kompetens i enlighet med de allmänna råden.