Brukare och assistenter samtalar

IBIC skapar förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst

Publicerad:
Handläggare och utförare i socialtjänsten använder Individens behov i centrum (IBIC) i sitt arbete för att dokumentera den enskilda personens resurser, behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. Dokumentationen från IBIC kan även användas som underlag för verksamhetsuppföljning och bidra till utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst.

IBIC kan användas i socialtjänsten för individer med behov av stöd i det dagliga livet utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Det gemensamma språket inom IBIC utgår från WHO:s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Arbetssättet är ett stöd i det dagliga arbetet för handläggare och utförare som arbetar inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen.

Socialstyrelsen stödjer implementering av IBIC

IBIC är en del av Socialstyrelsens arbete med att ge stöd för att öka kvaliteten i socialtjänsten. I dag använder mer än hälften av Sveriges kommuner IBIC och för de som vill införa arbetssättet har Socialstyrelsen tagit fram olika stöd för implementering, bland annat en vägledning och olika utbildningar.

– Vi har stöttat kommuner och andra verksamheter med implementeringen sedan arbetssättet lanserades för 10 år sedan. I dag erbjuder vi bland annat en utbildning för processledare som är central för att kunna arbeta med IBIC, säger Johan Hansson, utredare på Socialstyrelsen.

Stöd för användning av IBIC

Användningen av IBIC ger en strukturerad dokumentation som är möjlig att sammanställa och använda som underlag för verksamhetsuppföljning. På så sätt kan IBIC bidra till utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst.

Men Socialstyrelsens lägesbeskrivning från 2022 visar att få verksamheter använder den strukturerade dokumentationen från IBIC till att utveckla sin verksamhet. Samtidigt vill många verksamheter komma igång med individbaserad systematisk uppföljning för att få kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.

– Socialstyrelsen stödjer kommunernas arbete med att dra nytta av sina lärdomar från IBIC. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner erbjuder vi en utbildning om hur IBIC kan användas för individbaserad systematisk uppföljning inom äldreomsorg och funktionshinderområdet, säger Johan Hansson.

Information om utbildningen hittar du här