40 år sedan homosexuella friskförklarades

Publicerad:
I år är det 40 år sedan homosexualitet ströks ur Socialstyrelsens sjukdomsregister. Mycket har hänt sedan dess. Socialstyrelsen är i dag en strategisk myndighet för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och arbetar aktivt för att stärka hbtq-personers situation inom vård och omsorg.

Året var 1979. Flera aktivister ringde till Försäkringskassan och sjukskrev sig. De krävde ersättning för att stanna hemma från jobbet på grund av sin homosexualitet. Syftet var att påvisa det orimliga i att deras sexualitet klassades som en sjukdom. Homosexualitet klassades då som en mentalsjukdom i Socialstyrelsens register.

Samma dag som i dag - den 29 augusti, men för fyrtio år sedan, alltså 1979 - samlades ett antal demonstranter på Socialstyrelsens trappa. Kravet var att ta bort sjukdomsklassificeringen av homosexualitet. Barbro Westerholm som var nytillträdd generaldirektör slog sig ner bland dem och konstaterade: “Det här ska vi väl kunna lösa”. Så blev det också.

Ockupation-av-Socialstyrelsen-QX-Arkiv-Eva-Eijerfors

Foto: QX Arkiv/Eva Eijerfors

Knappt två månader senare, den 19 oktober 1979, ströks homosexualitet ur Socialstyrelsens sjukdomsregister. Numera ses protestaktionen på Socialstyrelsens trappa ibland som insteget till nytt skede i svensk hbtq-historia.

Förskrift om blodgivning ska ses över

Tillbaks till nutid - i dag den 29 augusti 2019 - Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör, tar emot en namninsamling av kampanjen Regnbågsblod. Deras krav är en revidering av föreskriften om blodgivning som kräver tolv månaders sexuell avhållsamhet för män som har sex med män inför blodgivning.

Föreskriften tar sin utgångspunkt i patientsäkerheten. Anledningen till karenstiden beror på beräkningar av riskbeteende på gruppnivå. Riskbeteende definieras av hur stor risken är att exponeras för smitta som kan överföras via blod exempelvis hiv, hepatit B, hepatit C och syfilis.

År 2012 beräknades risken för män som har sex med män som grupp att smittas med hiv vara minst 50 gånger högre än risken för män som har sex med kvinnor. En aktuell skattning hamnar i dag troligen lägre med hänsyn till förändringar i prevalens och incidens i befolkningen.

Socialstyrelsen arbetar sedan en tid tillbaka med att revidera föreskriften om blodgivning. Föreskriften beräknas ut på remiss första halvåret 2020. Bland annat ser Socialstyrelsen över testmetoder för att påvisa smittor och att bedöma längden på karenstider efter riskexponering. Myndigheten ser även över åldersgränser för blodgivare och blodgivningsintervall.

Strategisk myndighet för lika rättigheter och möjligheter

Socialstyrelsen är i dag en av åtta strategiska myndigheter i regeringens nationella strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Strategin anger är att hbtq-personer ska ha lika förutsättningar och möjligheter som heterosexuella att uppnå en god hälsa, dessutom att skapa en mer jämlik vård och social omsorg.

Andelen som anger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande är dubbelt så stor bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella. Transpersoner tenderar att ha ytterligare nedsatt psykiskt välbefinnande.

– Även om de flesta hbtq-personer mår bra och har goda livsvillkor drabbas många av diskriminering och andra kränkningar. Vi arbetar för att följa utvecklingen och stödja insatser för bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa – på lika villkor för hela befolkningen och med uppfyllande av allas sexuella och reproduktiva rättigheter, säger Olivia Wigzell.

Socialstyrelsen arbetar med att sprida kunskap om hbtq-frågor och hbtq-personers livsvillkor till vården och omsorgen. Vi samverkar även med de andra strategiska myndigheterna och har regelbunden dialog med organisationer som RFSL, RFSL Ungdom och föreningen för transpersoner FPES. Under det senaste året har Socialstyrelsen utbildat alla i hbtq-frågor och normer för att ytterligare stärka frågorna internt på myndigheten.

Socialstyrelsen har även lanserat utbildningen Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv som finns tillgänglig på vår utbildningsportal. Utbildningen är tänkt att ge personal inom socialtjänsten kunskap om hbtq-personers villkor och levnadsförhållanden. Socialstyrelsen genomför även en registerstudie över diagnosen könsdysfori, utvecklingen av incidens och prevalens av könsdysfori för perioden 1998-2017 och tittar närmare på samband kring psykisk ohälsa och könsdysfori. Socialstyrelsen främjar hbtq-personers lika rättigheter genom att integrera ett hbtq-perspektiv i vår ordinarie verksamhet och i alla våra uppdrag.

– Socialstyrelsens arbete handlar i grunden om att värna principen om alla människors lika värde och respekt för den enskilda männi-skans frihet och värdighet. Ett humanistiskt fundament som också formuleras i regeringsformen, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.