Tegelhus med Socialstyrelsens fasadskylt

Fortsatt arbete kring vård vid könsdysfori

Publicerad:
Socialstyrelsens arbete med att ta fram kunskapsstöd för vård vid könsdysfori fortsätter. Bland annat bjuds nu representanter från patientföreningar till en hearing om de nya rekommendationerna om hormonbehandling av unga under 18 år med könsdysfori. Mötet är en del i förberedelserna inför att viss vård vid könsdysfori ska bli nationell högspecialiserad vård.

Socialstyrelsen håller på att uppdatera kunskapsstödet för god vård av barn och ungdomar med könsdysfori. Syftet är att väga in ny kunskap och de förändringar inom vårdområdet som skett sedan kunskapsstödet publicerades 2015, samt att ge rekommendationer för en god vård utifrån dagens förutsättningar.

Arbetet sker i etapper och görs på uppdrag av regeringen. Sedan tidigare har kapitel om stöd och utredning publicerats och i slutet av februari i år publicerades rekommendationer när det gäller hormonbehandling av ungdomar under 18 år med könsdysfori.

Osäkert vetenskapligt underlag

Osäker vetenskap kring behandlingarnas säkerhet och effekt, nytillkommen kunskap samt brist på uppföljning gör att Socialstyrelsen rekommenderar att behandling med hormoner fortsättningsvis bör ges inom ramen för forskning.

- När kunskapsstödet för vård av barn och ungdomar med könsdysfori togs fram 2015 betonades vikten av att de åtgärder som erbjuds inom ramen för det kliniska arbetet följs upp systematiskt och utvärderas på bästa möjliga sätt. Nu ser vi att detta ännu inte realiserats vilket har bidragit till beslutet, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

I väntan på att en forskningsstudie kommer på plats har Socialstyrelsen tagit fram kriterier för hormonbehandling för vården att utgå ifrån vid individuella bedömningar, så att vården ska kunna fortgå under tiden. Av central vikt är att alla barn och ungdomar som lider av könsdysfori blir tagna på allvar, väl bemötta och erbjudna adekvata vårdåtgärder.

Ett uppföljande möte om konsekvenser

Den hearing som nu planeras i slutet av april är ett uppföljande möte kring konsekvenser av de uppdaterade rekommendationerna om hormonbehandling för unga under 18 år. Syftet med mötet är lyssna in synpunkter för att få en fördjupad förståelse för vad de nya rekommendationerna får för konsekvenser för vårdens arbete. Detta kan bidra till att stärka arbetet med den kommande processen där viss vård vid könsdysfori ska bli nationell högspecialiserad vård. I nästa steg ska Nämnden för nationell högspecialiserad vård fatta beslut om vilka tre regioner i Sverige som får tillstånd att bedriva denna vård.

  - Därför är det av vikt för Socialstyrelsen att, utifrån de nya rekommendationerna, höra vilka synpunkter som är viktiga att ha med i det framtida arbetet gentemot vården, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

En inbjudan till patientföreningar kommer att gå ut inom kort.

Flera pågående arbeten inom området könsdysfori

  • Socialstyrelsen har tagit beslutet att viss vård vid könsdysfori ska bli nationell högspecialiserad vård. Beslutet innebär ökade förutsättningar för en samlad tillgång till specialister inom området och en mer jämlik vård, då den i dag ser olika ut över landet. Det ger även ökade förutsättningar för uppföljning och forskning samt kunskapsutveckling.

  • I nästa steg ska beslut tas av Nämnden för nationell högspecialiserad vård om vilka tre regioner som får tillstånd att bedriva vården.

  • Myndigheten har även tidigare bland annat kartlagt förskrivningen av könskonträra läkemedel 2006-2020 och förekomsten av diagnosen könsdysfori.