Donationssymbolen

Färre vävnadstransplantationer inom planerad vård

Publicerad:
Antalet vävnadstransplantationer från avlidna donatorer minskade något inom den planerade vården förra året. Det som minskade mest var transplantation av hornhinnor. Orsaken bedöms vara covid-19.

I början av pandemin rekommenderade EU att transplantationer av icke livräddande vävnader skulle stoppas. Nya riktlinjer togs fram av EU och Socialstyrelsen utarbetade tillsammans med Folkhälsomyndigheten information till professionen om exempelvis provtagning och karenstider vid covid-19. Detta bedöms ha underlättat för vården att ta upp verksamheten på nytt.

Störst minskning för hornhinnor jämfört med genomsnittet

Hornhinnor är den vanligaste vävnaden som transplanteras. En hornhinna kan rädda synen eller reparera en skadad del i ett öga. Förra året transplanterades 480 hornhinnor från avlidna donatorer. Det är en minskning jämfört med åren mellan 2014 och 2019, då genomsnittet legat på dryga 750 transplantationer per år.

Väntetiden för en hornhinnetransplantation ökade från tre till nästan sex månader under 2020, jämfört med tidigare år. Pandemin bedöms vara den främsta orsaken till minskningen av antalet transplantationer och den ökade väntetiden. När verksamheten togs upp på nytt var det i mindre omfattning än tidigare. Behovet av omprioriteringar i vården och en minskning av planerad kirurgi kan även ha bidragit till nedgången.

Övriga vävnader som förändrats jämfört med genomsnittet

Ögonvita, så kallad sklera, kan användas för att exempelvis förlänga en muskel vid en skelningsoperation, eller vid ett ögonplastikingrepp. Även här har antalet transplantationer minskat förra året, men minskningen är marginell. De senaste sex åren har genomsnittet legat på dryga 100 transplantationer. År 2020 var antalet 96.

För att kunna genomföra exempelvis knäledsoperationer behövs transplanterade senor. Antalet transplanterade senor har ökat till 104 under 2020 jämfört med genomsnittet på 83 för de senaste sex åren.

Hjärtklaffar och så kallade kärlgraft används till exempel inom barnhjärtkirurgin för att korrigera mer komplicerade medfödda hjärtfel. Hjärtklaffar används även för att rätta till klaffel hos vuxna.

Förra året genomfördes 174 transplantationer av hjärtklaffar, vilket är en ökning jämfört med genomsnittet på 162 de senaste sex åren. Kärlgraften däremot minskade i stället till 6 jämfört med genomsnittet på 14 de föregående åren.

När en patient har en svår brännskada behövs donerad hud från avlidna om det inte finns tillräckligt med frisk oskadad hud på patienten att flytta till brännskadan. Antalet transplantationer av hud minskade förra året till 15 jämfört med genomsnittet för de senaste sex åren på 26.

Fortsatt behov av vävnader

Behovet av vävnadsdonationer är fortsatt stort. Det finns inga åldersgränser för den som vill ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Det har funnits donatorer av hornhinnor som varit mer än 90 år. En donator kan förbättra synen för fem personer. Den som vill ta ställning kan göra det i Socialstyrelsens donationsregister.

 

Diagrammet visar antalet vävnadstransplantationer för år 2020.