Ryggtavla av barn på grusväg vid åker, sträcker upp händerna mot himlen.

Det här innebär förslaget till ny strategi för psykisk hälsa för Socialstyrelsen

Publicerad:
Socialstyrelsen har tillsammans med 25 andra myndigheter tagit fram ett förslag till en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. För Socialstyrelsens del bidrar strategin till att vi än mer samlat och strategiskt kan planera, prioritera och genomföra insatser till gagn för patienter, omsorgstagare och närstående.

Socialstyrelsens yttersta mål är att bidra till att människor i Sverige har tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor. Vår roll är att ge vården och omsorgen stöd för att skapa största möjliga nytta för patienter, omsorgstagare och närstående.

Arbeta än mer tillsammans

Förslaget hjälper oss att på ett än mer samlat och strategiskt sätt planera, prioritera och genomföra relevanta och aktuella insatser. Hela processen med förslaget har även inneburit ett nära samarbete med andra myndigheter och andra aktörer. De goda erfarenheterna vill vi utveckla än mer tillsammans med regioner, kommuner och samarbetspartners. 

Vad innebär det för hälso- och sjukvården och socialtjänsten?

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten får redan idag stöd som går i förslagets riktning och mer arbete pågår.

  • Nya bemötandematerial som vänder sig till socialtjänsten respektive hälso-och sjukvården för att förebygga suicid.

  • Stöd för att implementera de olika nationella riktlinjer som finns inom området psykisk hälsa (Depression och ångestsyndrom, Schizofreni, ADHD och autism, Beroende och missbruk)

  • Underlätta omhändertagandet inom primärvården vid psykisk ohälsa

  • Rekommendationerna för metoden Självvald inläggning.

Till årsskiftet ska patientregistret omfatta fler uppgifter från den psykiatriska vården, för att göra än bättre analyser och statistikuppföljningar. Då ska inrapporteringen även omfatta vårdkontakter med fler yrkesgrupper inom den psykiatriska öppna vården, som till exempel sjuksköterska, fysioterapeut och dietist.

Ta del av Underlag till nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention