Äldre kvinna i möte med sjukvårdspersonal. De tittar på en skärm tillsammans.

Behov av stärkt medicinsk kompetens på särskilda boenden för äldre

Publicerad:
Läkemedelsbehandling och vård i livets slutskede på särskilda boenden för äldre är två områden där både Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen sett brister. Hos Socialstyrelsen finns bland annat kunskapsstöd och utbildningar som ska ge stärkt kompetens inom dessa områden.

Just nu genomför IVO en tillsyn av särskilda boenden för äldre (säbo) runt om i landet. Bland annat pekar de på brister inom palliativ vård och läkemedelsbehandling. Flera olika uppföljningar från Socialstyrelsen visar på samma brister samt att det finns ojämlikheter i vården och omsorgen på säbo. Socialstyrelsens föreskrifter, nationella kunskapsstöd och utbildningar och syftar till att öka kompetensen bland personalen inom dessa områden.

- De stora skillnaderna mellan kommuner visar att det är möjligt att ha en högre kvalitet än vad som ses på många håll. Våra riktlinjer, utbildningar och kunskapsstöd behöver användas mer. Utbyte av goda exempel mellan kommuner är också avgörande, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

I Socialstyrelsens öppna jämförelser som publicerades i februari 2023 syns till exempel stora skillnader mellan kommuner när det gäller andelen äldre personer på säbo som har tio eller fler läkemedel. Användning av många läkemedel ökar risken för olämplig läkemedelsanvändning och biverkningar, ibland med sjukhusinläggningar som följd.

- Det är mycket vanligt att äldre personer behöver använda många läkemedel, men som äldre är man också mer känslig för läkemedel och har större risk att få biverkningar. Därför är kompetens inom läkemedelsbehandling så avgörande för att äldre ska få rätt vård som kan bidra till en god livskvalitet, säger Olivia Wigzell.

Exempel på stöd från Socialstyrelsen som stärker palliativ vård och läkemedelsbehandling

  • Öppna jämförelser som ger kunskap om skillnader på kommun-, läns- och riksnivå.

  • Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede.

  • Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (bland annat med stöd för läkemedelsgenomgångar).

  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

  • Utbildning för läkare, sjuksköterska eller övrig vård- och omsorgspersonal som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre.

  • Ny webbaserad utbildning för multiprofessionella team, som arbetar med äldre personer med sammansatta behov - Ett arbetssätt som bidrar till kontinuitet och underlättar för bedömningar som kräver flera perspektiv och kompetenser.