Medicinhantering mellan sjukvårdspersonal och äldre manlig patient

Äldre personers behov i fokus: Äldreguiden hjälper dig att välja

Publicerad:
Socialstyrelsen nylanserar Äldreguiden – en sajt som sammanställer information och jämför hemtjänst samt särskilt boende för äldre (säbo). Informationen stödjer äldre personer och anhöriga i att inhämta kunskap om olika utförare och skapar mer transparens och delaktighet.

Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller till dig som är anhörig och ska hjälpa en äldre person att hitta rätt. På Äldreguiden.se får du information om äldreomsorg och kan jämföra äldreboende och hemtjänst runt om i landet.

Äldreguiden ger en översikt över vilken omsorg och service som ges på olika boenden och av olika utförare av hemtjänst runt om i landet. Där finns information om hemtjänst, äldreboende och andra insatser som du kan söka hos kommunen.

Äldreguiden ska öka delaktigheten

Nylanseringen av Äldreguiden är ett led i Socialstyrelsens arbete för att personer som behöver äldreomsorg ska bli mer delaktiga och få det stöd som behövs för att själva kunna påverka sin vård och omsorg.

Informationen på Äldreguiden bygger på Socialstyrelsens enkäter och undersökningar riktade till äldre personer som får äldreomsorg och till enheter som bedriver äldreomsorg. Vid nylanseringen har mer aktuell data tillkommit och strukturen har förbättrats.

Välkommen till Äldreguiden

Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller närstående. Här får du information om äldreomsorgen och kan jämföra äldreboende och hemtjänst i hela Sverige.

Äldre personers behov i fokus

Äldre personer ska känna trygghet och få stöd och hjälp utifrån sina behov och ges möjlighet till ett självständigt liv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialstyrelsen stödjer hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten för att detta ska bli verklighet.

Socialstyrelsen arbetar för att – i dialog och samverkan med olika aktörer – utveckla kvaliteten i vård och omsorg för äldre personer genom att styra och stödja utvecklingen genom föreskrifter och rekommendationer, metod- och kunskapsstöd, fördelning av statsbidrag och genom att följa upp kvaliteten genom statistik och analys. Insatserna bidrar på olika sätt till att uppfylla äldre personers behov av personcentrerad vård och omsorg.

Läs mer om vårt arbete för att stödja hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten på sidan Äldre.

Arbete för stärkt delaktighet

Socialstyrelsen gör regelbundet enkäter där enskilda äldre personer och närstående får yttra sig om kvaliteten på hemtjänstinsatser och i särskilt boende. Det ger verksamheterna möjlighet att förbättras och att följa utvecklingen över tid. Ett område som särskilt bevakas är vilka rutiner som finns för att tillgodose behoven av särskilt stöd när det gäller språk- och kultur för nationella minoriteter.

För dig som vill vara uppdaterad inom området vård och omsorg för äldre personer – prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev och på Kunskapsguidens nyhetsbrev.