Hemtjänst hemma hos kvinna

Äldre personers behov i fokus: Viktigt att öka kompetensen om välfärdsteknik

Publicerad:
Välfärdsteknik införs i snabb takt i Sveriges kommuner och det ökar också behovet av att personalen har kompetens inom området, till exempel om vilken typ av digitalt stöd som bäst tillgodoser äldre personers individuella behov.

Socialstyrelsen har utbildningar på temat Välfärdsteknik som kan vara ett stöd för personal som arbetar inom socialtjänsten eller kommunal hälso- och sjukvård. Utbildningarna handlar både om verktyg för att arbeta med e-hälsa och etik- och integritetsfrågor vid införandet av ny teknik.

För att tekniken ska anpassas ännu bättre efter användarens behov, behövs både mer analys av erfarenheterna hittills, mer expertkunskap och mer styrning. Forskning visar bland annat att sex av tio kommuner har utryckt att de behöver stöd för bättre användning av välfärdsteknik på ett evidensbaserat sätt. Socialstyrelsen följer löpande upp införandet av välfärdsteknik i kommunerna och sprider resultaten. Den senaste uppföljningen publicerades i maj 2022.

Uppföljning
E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2022Artikelnummer: 2022-5-7897|Publicerad: 2022-05-13
Beställ

För att stödja utvecklingen arbetar Socialstyrelsen också med att ta fram en intern strategi. Syftet med den är att myndighetens arbete på bästa sätt ska stödja att digitalisering och välfärdsteknik och bidra till att uppnå god vård och omsorg. Tekniken ska användas för att öka trygghet, självständighet och delaktighet för bland andra äldre personer. 

Välfärdsteknik stärker arbetet med tidiga insatser

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om trygghetslarm, påminnelseverktyg, digital tillsyn och läkemedelsfördelare. Med hjälp av välfärdsteknik kan vård och omsorg stärka arbetet kring förebyggande och tidiga insatser för äldre personer. Det är särskilt viktigt när andelen äldre personer ökar.

Utbildningar om välfärdsteknik – Kunskapsguiden

Fler exempel på Socialstyrelsens arbete för stärkt kompetens i vård och omsorg för äldre personer

Äldre personers behov i fokus

Äldre personer ska känna trygghet och få stöd och hjälp utifrån sina behov och ges möjlighet till ett självständigt liv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialstyrelsen stödjer hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten för att detta ska bli verklighet.

Socialstyrelsen arbetar för att – i dialog och samverkan med olika aktörer – utveckla kvaliteten i vård och omsorg för äldre personer genom att styra och stödja utvecklingen genom föreskrifter och rekommendationer, metod- och kunskapsstöd, fördelning av statsbidrag och genom att följa upp kvaliteten genom statistik och analys. Insatserna bidrar på olika sätt till att uppfylla äldre personers behov av personcentrerad vård och omsorg.

Läs mer om vårt arbete för att stödja hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten på sidan Äldre.