Äldre kvinna får hjälp av hemtjänstpersonal

Äldre personers behov i fokus: Rätt till en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Publicerad:
Den som har hemtjänst har sedan den 1 juli i år rätt till en fast omsorgkontakt. Syftet med en fast omsorgskontakt är att den enskilda individen ska få ökad kontinuitet i kontakterna med hemtjänsten, ökad trygghet och mer individanpassade och samordnade hemtjänstinsatser.

Personer med hemtjänst kan i sin vardag möta personal från olika verksamheter och utförare och från olika yrkesgrupper. Undersökningar visar att de flesta som har hemtjänst tycker det är tryggare att få stöd och hjälp av personal som de känner igen och har en relation till. En fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan bidra till att öka delaktighet och självbestämmande för de personer som har hemtjänst. Det kan även öka tryggheten för deras anhöriga.

Huvudregeln är att en fast omsorgskontakt alltid ska erbjudas, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Omsorgsarbetet är en central del av omsorgskontaktens uppdrag, och att utföra beviljade hemtjänstinsatser är en del av omsorgskontaktens uppgifter.

Från och med 1 juli 2023 ska den som utses till fast omsorgskontakt ha yrkestiteln undersköterska.

Socialstyrelsen kommer ta fram vägledning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett vägledningsmaterial om hur den nya bestämmelsen kan genomföras. Det ska bland annat innehålla exempel på arbetssätt kring den fasta omsorgskontakten för att uppnå kontinuitet, trygghet, samordning och individanpassad omsorg. Materialet kommer att publiceras under våren 2023.

Meddelandeblad
En fast omsorgskontakt i hemtjänsten – MeddelandebladArtikelnummer: 2022-6-8006|Publicerad: 2022-06-16

Fler exempel på Socialstyrelsens arbete för ökad kontinuitet i vård och omsorg för äldre personer

En fast läkarkontakt och en fast omsorgskontakt bidrar till att skapa trygghet för äldre personer som får insatser. En person kan även ha behov av en eller flera fasta vårdkontakter. Genom fasta kontakter möter den enskilda samma personer i större utsträckning. Ökad kontinuitet inom vården skapar bättre förutsättningar för rätt diagnos och behandling. Den förenklar också samverkan mellan vård- och omsorgsinsatser. Fasta kontakter ger en möjlighet för den enskilde eller anhöriga att vara delaktiga i dialogen om och i utförandet av behandling och insatser.

Äldre personers behov i fokus

Äldre personer ska känna trygghet och få stöd och hjälp utifrån sina behov och ges möjlighet till ett självständigt liv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialstyrelsen stödjer hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten för att detta ska bli verklighet.

Socialstyrelsen arbetar för att – i dialog och samverkan med olika aktörer – utveckla kvaliteten i vård och omsorg för äldre personer genom att styra och stödja utvecklingen genom föreskrifter och rekommendationer, metod- och kunskapsstöd, fördelning av statsbidrag och genom att följa upp kvaliteten genom statistik och analys. Insatserna bidrar på olika sätt till att uppfylla äldre personers behov av personcentrerad vård och omsorg.

Läs mer om vårt arbete för att stödja hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten på sidan Äldre.