Äldre personers behov i fokus: Nytt utbildningspaket ska stärka arbetet mot undernäring

Publicerad:
Nu lanserar Socialstyrelsen utbildningspaketet ”Ett näringsrikt samarbete”. Utbildningen syftar till att höja kompetensen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att färre äldre personer drabbas av undernäring.

I Sverige förekommer undernäring framför allt bland äldre personer, trots att många äldre personer har bra matvanor. Med stigande ålder ökar risken för sjuklighet som funktionsnedsättning vilket kan påverka matintaget och risken att utveckla undernäring. Genom att vara uppmärksam på tidiga tecken kan undernäring relativt enkelt förebyggas.

- Utbildningspaketet vänder sig till dig som vårdutvecklare, lärare, berörd chef eller är personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningen syftar till att höja kunskapen och förståelsen för nutritionsvårdprocessen och vilka rutiner som behövs för att förebygga och behandla undernäring, säger Lena Martin, dietist och utredare vid Socialstyrelsen.

Utbildningspaketet innehåller:

  • en handledning
  • en webbutbildning med lärmoduler
  • diskussionsmaterial i form av en kundresa
  • uppdaterade föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:49) om förebyggande av och behandling vid undernäring.
  • checklista för att stödja följsamheten av den uppdaterade föreskriften
  • uppdaterad information om diagnossättning, klassifikationer och begreppssystem att använda vid dokumentation av behandling och förebyggande av undernäring.

Utbildning för stärkt uppföljning

De bedömningar och insatser som görs behöver dokumenteras i större utsträckning, så att det går att följa patientens tillstånd genom hela nutritionsvårdsprocessen. Socialstyrelsen har sammanställt urval av klassifikationer och begreppssystem som ska göra det enklare att dokumentera behandling och förebyggande insatser mot undernäring. Diagnoskoder och nya kodanvisningar ökar möjligheten att följa upp undernäring på nationell nivå.

Läs mer om utbildningen "Ett näringsrikt samarbete"

Nya föreskrifter och checklista för ökad följsamhet

Socialstyrelsen har även uppdaterat föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:49) om förebyggande av och behandling vid undernäring. För att stödja följsamheten finns också en checklista som chefer och personal kan använda i utbildningssyfte.

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring (HSLF-FS 2022:49)

God och nära vård med individen i centrum

Utbildningspaketet "Ett näringsrikt samarbete" och de nya föreskrifterna är en del inom omställningen till en God och nära vård. Syftet med omställningen är att vården i högre grad ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. I omställningen ingår att bygga på de äldre personernas förmågor och arbeta förebyggande för att dessa ska öka eller bibehållas livet ut. Utbildningspaketet stödjer hälso- och sjukvården och omsorgens möjligheter till teamsamverkan och ett personcentrerat arbetssätt.

 

Äldre personers behov i fokus

Äldre personer ska känna trygghet och få stöd och hjälp utifrån sina behov och ges möjlighet till ett självständigt liv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialstyrelsen stödjer hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten för att detta ska bli verklighet.

Socialstyrelsen arbetar för att – i dialog och samverkan med olika aktörer – utveckla kvaliteten i vård och omsorg för äldre personer genom att styra och stödja utvecklingen med föreskrifter och rekommendationer, metod- och kunskapsstöd, fördelning av statsbi-drag och genom att följa upp kvaliteten genom statistik och analys. Insatserna bidrar på olika sätt till att uppfylla äldre personers behov av personcentrerad vård och omsorg.
Läs mer om vårt arbete för att stödja hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten på sidan Äldre.