Händer som håller i varandra

Äldre personers behov i fokus: Demensteamen sätter personen i fokus

Publicerad:
Demenssjukdomar omfattar ca 130 000–150 000 personer i Sverige. I fem kommuner har demensteam arbetat på ett nytt sätt utifrån Socialstyrelsens modell för ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom.

I fem kommuner har arbete påbörjats för att arbeta med personen i fokus i utifrån Socialstyrelsens modell för ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom. Insatsförloppet är en hörnsten i arbetet med att genomföra att genomföra de förbättringar som ska göras enligt regeringens demensstrategi.

– Insatsförloppet handlar dels om vad en person som har en demenssjukdom behöver erbjudas, dels om att ett team med olika kompetenser följer en person med demenssjukdom från diagnos och livet ut, berättar Frida Nobel, medicinalråd vid Socialstyrelsen. Det innebär att personen med en demenssjukdom får rätt behandling över tid, vilket också ger en trygghet för anhöriga.

Insatsförloppet är ett stöd för att utveckla gemensamma arbetssätt i landet och är ett av de verktyg som Socialstyrelsen har tagit fram för att genomföra regeringens demensstrategi.

– Demenssjukdomar omfattar ca 130 000–150 000 personer i Sverige och antalet ökar, berättar Frida Nobel.

Demenssjukdomar går inte att bota, men tidig och rätt behandling kan lindra symtom och ge ökad livskvalitet, både för personen med sjukdomen och för anhöriga.

Olika kompetenser samlas

I en av kommunerna, Mörbylånga, ingår undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, anhörigkonsulent och enhetschef i demensteamet. Samtliga deltar i teamet som en del av sitt ordinarie arbete. Personerna med demenssjukdom är både hemmaboende och personer i särskilt boende.

Modellen kan användas för planering och uppföljning av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Den kan även ge stöd till personer med demenssjukdom, deras anhöriga och närstående.

De fem kommunerna som arbetat med att införa arbetssättet enligt insatsförloppet är Ekerö, Falun, Göteborg, Mörbylånga och Umeå. Projektet finansierades av statliga stimulansmedel och leddes av Svenskt Demenscentrum tillsammans med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Det är roligt att se resultat av vårt arbete ute i verksamheterna och vi hoppas att fler kommuner får inspiration till att införa arbetssättet, säger Frida Nobel.

Läs mer om projektet Standardiserat insatsförlopp – Demenscentrum

Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom – en modell för mångprofessionell samverkan (socialstyrelsen.se)

Fler exempel på Socialstyrelsens arbete för att stärka arbetssätt som sätter personen i fokus

Socialstyrelsen stödjer den omställning av hälso- och sjukvården som kallas ”God och nära vård”. Omställningen syftar bland annat till att lägga större fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. I det ingår att stödja den enskilda att ta hand om sin hälsa.

God och nära vård – Kunskapsguiden

Personcentrering är ett förhållningssätt som grundas på principer om att mottagaren är en person med förmågor och behov, att personen är delaktig och där personalen är en resurs i personens hälsoprocess.

Personcentrering – Kunskapsguiden

Personcentrerad omvårdnad, inom temat Demenssjukdomar hos äldre personer – Kunskapsguiden

Stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan ha svårt att förstå och tolka de behov en person med demenssjukdom har. Samtidigt kan demenssjukdomen i sig medföra att personen inte alltid på ett bra sätt kan ge uttryck för sin vilja, sina behov och önskemål. Temat Stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga är ett metodstöd som ger råd om hur du kan stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja.

Stödja äldre personers vilja - Kunskapsguiden

Äldre personers behov i fokus

Äldre personer ska känna trygghet och få stöd och hjälp utifrån sina behov och ges möjlighet till ett självständigt liv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialstyrelsen stödjer hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten för att detta ska bli verklighet.

Socialstyrelsen arbetar för att – i dialog och samverkan med olika aktörer – utveckla kvaliteten i vård och omsorg för äldre personer genom att styra och stödja utvecklingen genom föreskrifter och rekommendationer, metod- och kunskapsstöd, fördelning av statsbidrag och genom att följa upp kvaliteten genom statistik och analys. Insatserna bidrar på olika sätt till att uppfylla äldre personers behov av personcentrerad vård och omsorg.

Läs mer om vårt arbete för att stödja hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten på sidan Äldre.