Äldre kvinna sitter vid köksbord med läsplatta

Äldre personer har olika förutsättningar till god vård och omsorg

Publicerad:
I årets lägesrapport om vård och omsorg för äldre, kan vi bland annat se att avgifterna för äldreomsorg kan skilja sig mycket beroende på var den äldre personen bor.

För att äldre personer ska få en jämlik vård, behålla sin hälsa och ges möjlighet till ett självständigt liv och meningsfull tillvaro så länge som möjligt, behöver vården och omsorgen bygga på de förutsättningar, förmågor och behov varje individ har. I Lägesrapport 2023 – vård och omsorg för äldre, kan man se att alla äldre inte har samma förutsättningar att få vård och omsorg utifrån sina behov, utan att det finns skillnader, till exempel beroende på var man bor.

Kostnaden för äldreomsorg skiljer sig beroende på var man bor

Det är stora skillnader mellan kommunernas avgifter för äldreomsorgen. Det gäller framför allt avgifter som inte ingår i maxtaxan, såsom mat på särskilda boenden för äldre personer (säbo). Pensionärer med låga inkomster kan därför få sämre levnadsförhållden om de bor i en kommun med höga avgifter, än om de bor i en kommun med låga avgifter.

Ur ett tillgänglighetsperspektiv varierar också kvaliteten på den information som kommunerna har om avgifter på sina webbplatser. Informationen är många gånger svår att hitta. Den är inte heller alltid fullständig, begriplig eller entydig.

Äldre personer som är utrikes födda blir allt fler

Mellan 2020 och 2030 väntas den grupp som är 66 år och äldre, och födda utomlands, att öka från 13 till 17 procent. Det finns också resultat som visar på skillnader i hur dessa grupper använder allt från läkemedel till äldreomsorg. Det är något som Socialstyrelsen behöver följa vidare.

Exempel på skillnader:

  • Utrikes födda har i allmänhet en lägre disponibel inkomst än inrikes födda i samma ålder.

  • Läkemedelsanvändningen i stort bland personer som är 75 år och äldre, är lägre bland personer födda utanför Norden. Det kan leda till allvarliga konsekvenser, när det exempelvis handlar om läkemedel för att förebygga försämrad hälsa efter till exempel en infarkt eller vid hjärtsvikt.

  • Bland personer som är 80 år och äldre är det tydligt att utrikes födda män och kvinnor använder både hemtjänst och särskilda boenden för äldre i lägre utsträckning än personer som är födda i Sverige.

  • Total tandlöshet är mycket ovanligt i Sverige. Bland personer 60 år eller äldre förekommer det främst bland personer med enbart förgymnasial utbildning, men det finns också skillnader beroende på födelseland.

Läs pressmeddelandet Stora skillnader i avgifter för äldreomsorg i landet