Tillsammans stärker vi Sveriges beredskap. Personal inom akutsjukvården springer med patient som ligger i en säng.

Aktuella kunskapsstöd och rapporter som stödjer arbetet med stärkt beredskap

Publicerad:
Beredskapen i vården och omsorgen ska stärkas. För att stödja arbetet tar Socialstyrelsen fram allt fler rapporter, stödmaterial, planer och kunskapsstöd.

En robust och flexibel beredskap som kan möta behoven under fredstida kriser, höjd beredskap och krig kräver både övning och utbildning. Det kräver också planering och stärkt samverkan så att de resurser som finns används på bästa sätt. Därför bidrar Socialstyrelsen med expertkunskap som stöd för till exempel regioner och kommuner men också med utveckling av samverkan mellan alla berörda aktörer inom ramen för uppdraget som sektorsansvarig myndighet.

Här är några aktuella exempel:

  • Hälso- och sjukvården i totalförsvaret. Ett utbildningsmaterial om hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret – för medarbetare i kommuner och regioner (hösten 2022)

  • Nationella utbildnings- och övningsplaner för katastrofmedicinsk beredskap samt nationell samordning av utbildning och övning. (hösten 2022)

  • Kunskapsstöd om att hjälpa hälso- och sjukvården att prioritera vård vid krig och fredstida katastrofer, det vill säga när behovet av vård vida överstiger resurserna. (våren 2022)

  • Rapport om att förstärka den nationella förmågan att möta behov som uppstår vid masskadehändelser eller vid andra händelser med många skadade eller sjuka. (hösten 2022)

  • Uppföljning av hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar (hösten 2022)

Stärkt samordning

En ny myndighetsstruktur för civilt försvar och krisberedskap infördes 1 oktober och ska minska sårbarheten i samhället och göra det enklare för alla att förstå varandras roller och mandat. Socialstyrelsen är sektorsansvarig myndighet för sektorn vård, hälsa och omsorg. Det innebär att myndigheten fått ett nytt och större ansvar för att stärka samordningen och driva på utvecklingen av beredskapen inför och vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig.

Samlingssida med utbildningsmaterial och kunskapsstöd