Två leende unga kvinnor

Agera mot könsstympning av flickor och kvinnor

Publicerad:
Att bestämma över sin kropp är en mänsklig rättighet. Nu pågår en kampanj som ska få fler att agera för att skydda flickor från könsstympning och få fler utsatta att söka den vård och det stöd som de har rätt till. Socialstyrelsen har bidragit med kunskap och stödmaterial för personal inom vård och socialtjänst.

– Utifrån en ny uppskattning som vi presenterade i juni i år, kan så många som 68 000 flickor och kvinnor i Sverige leva med konsekvenserna av könsstympning, säger Ulrika Axelsson Jonsson, utredare och projektledare på Socialstyrelsen. Dessutom riskerar mellan 13 000 och 23 000 unga flickor att utsättas, oftast i 4 till 14-årsåldern. 

Könsstympning av flickor och kvinnor strider mot FN:s mänskliga rättigheter, mot barnkonventionen och är ett brott mot svensk lag. Enligt WHO:s beräkningar är mer än 200 miljoner kvinnor och flickor världen över könsstympade och 3,9 miljoner flickor utsätts varje år. Flest utsätts i Afrika och Mellanöstern.

Konsekvenserna av könsstympning kan medföra såväl fysiskt som psykiskt lidande, som smärta och traumareaktioner. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har en viktig roll när det gäller att förebygga att flickor som bor i Sverige utsätts, både här och i andra länder. Och att ge vård och stöd till dem som utsatts.

– Kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor hos hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänst är viktigt både för att vårda och förebygga. Det allra viktigaste är att våga fråga och samtala om könsstympning med dem som kan behöva vård och stöd, säger Ulrika Axelsson Jonsson. För att kunna göra det på ett bra sätt krävs kompetens om frågan och att bemöta både enskilda och familjer på ett respektfullt vis.

Kampanj mot könsstympning

Just nu pågår en kampanj mot könsstympning i sociala medier med syftet att få fler att agera för att skydda flickor från könsstympning. Navet i kampanjen är den nya webbplatsen könsstympning.se, med samlad information och stöd från sju samverkande myndigheter, däribland Socialstyrelsen.

Kampanjen och webbplatsen riktar sig till

  • yrkesverksamma inom förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och rättsväsende, som möter utsatta i sitt yrke

  • flickor och kvinnor i Sverige som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning

  • närstående.

Bra stöd finns – och mer på gång i höst!

Socialstyrelsen erbjuder både utbildningar och stödmaterial för att stötta personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i arbetet mot könsstympning. Du hittar materialen på socialstyrelsen.se och på Kunskapsguiden

Fler publiceringar i höst

I höst publicerar vi följande material: 

  • Att samtala om könsstympning av flickor och kvinnor – ett samtalsstöd för hälso- och sjukvården (publiceras hösten 2023)
  • kunskapsstöd om öppningsoperationer (publiceras i december 2023)
  • kunskapsstödet Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete (uppdaterad version publiceras hösten 2023).