Ensamkommande barn och unga

Varje år söker ett stort antal barn och unga asyl i Sverige utan en medföljande förälder. Till stöd för dig som arbetar med dessa frågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst finns ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn.

Kunskapscentrum för ensamkommande barn vänder sig till dig som är yrkesverksam inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målgruppen är ensamkommande barn och unga till och med 20 år som söker asyl, har fått uppehållstillstånd, avslag, eller vistas i Sverige utan nödvändiga
papper.

Kunskapscentrumets uppgift är att stimulera och förstärka kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för arbetet med ensamkommande barn. Bland uppgifterna finns att:

  • Samla och sprida aktuell kunskap.
  • Tydliggöra hur lagar och regler ska tillämpas.
  • Synliggöra insatser för att utveckla samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola.

På Kunskapsguiden finns ytterligare material samlat från olika aktörer kring ensamkommande barn och unga. 

Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter, riktar sig till socialsekreterare och beslutsfattare inom socialtjänsten. Den tydliggör:

  • socialtjänstens arbete och ansvar för att ge god vård
  • ansvar hos olika aktörer  

Analyser av situationen i socialtjänsten

I tre delrapporter har vi analyserat hur flyktingsituationen sedan hösten 2015 påverkat socialtjänstens arbete. Analyserna visar att det finns ett stort engagemang för de ensamkommande barnen och för att lösa en svår situation ute i kommunerna. Men ensamkommande barn och unga som grupp får inte alltid vård och omsorg på samma villkor som andra barn inom socialtjänsten.

Delrapport 3, fokus ensamkommande flickors och yngre barns situation samt suicidrisk

Delrapport 2, läget under hösten 2016

Delrapport 1, läget under hösten 2015 och början av 2016

Ekonomiskt bistånd för unga vuxna

Detta är ett kunskapsstöd med fokus på hur verksamheten ekonomiskt bistånd kan arbeta med unga vuxna, 18-24 år, för att de ska få egen försörjning.

Att öka förutsättningar för egen försörjning – Unga vuxna i verksamheten ekonomiskt bistånd

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Webbstödet ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Tanken är att materialet främst ska ge stöd i planering av introduktion av nyanställda, och underlätta för ny personal att ta del av grundläggande kunskap.

Webbstödet för yrkesintroduktion på Kunskapsguiden

Film för ensamkommande barn

Filmen Vad händer nu? vänder sig till ensamkommande barn under 18 år som placerats på HVB eller i familjehem. Den handlar om den första tiden i Sverige. Filmen kan visas av personal på ett hem för vård eller boende, HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Till stöd för den som ska visa filmen finns en handledning.

Film för ensamkommande barn med tillhörande handledningar

Vilket ansvar har olika myndigheter?

Denna folder beskriver kortfattat vilket ansvar olika myndigheter har för ensamkommande barn och ungdomar i Sverige.

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Kartläggning av ensamkommande barns och ungas behov

Under 2014 kom 7 049 ensamkommande barn till Sverige och ansökte om uppehållstillstånd. Det är en ökning med över 80 procent jämfört med året innan. Vi har kartlagt de ensamkommande barnens behov, de problembilder som finns och hur de tillgodoses. Kartläggningen visade att den vård och omsorg som ensamkommande barn får i Sverige behöver individanpassas i större utsträckning.

Ensamkommande barns och ungas behov – en kartläggning

Hälso- och sjukvård för ensamkommande barn

December 2015–maj 2016 genomförde vi en fördjupad analys av hälso- och sjukvårdens och tandvårdens möjligheter och utmaningar för att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända. Bilden har kompletterats genom kontakter med civilsamhället och även gruppen papperslösa har beaktats. I denna slutrapport presenteras vår analys.

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända

Denna rapport togs fram av oss och Folkhälsomyndigheten med syftet att förenkla och effektivisera hälsoundersökningar av asylsökande. Den granskar även eventuella legala hinder för landstingen att utföra hälsoundersökningar och vägledningar inom området har utökats och reviderats.

Stöd till genomförande av hälsoundersökningar

Stöd i förebyggande arbete kring självmord

Kunskapsstödet, Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser – Ett stödmaterial för kommuner i det förebyggande arbetet, vänder sig främst till chefer och andra beslutsfattare i kommunala verksamheter med barn och unga i fokus, till exempel skola och socialtjänst.

Riskgrupp sex mot ersättning

Vi har tagit fram ett utbildningspaket om att ge stöd och skydd till barn och unga som har sex mot ersättning. Syftet är att öka yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i och att ge kunskap inom området. Materialet riktar sig till verksamheter som arbetar med barn och unga. Utbildningspaketet består av ett skriftligt utbildningsmaterial och en webbutbildning.

Sex mot ersättning 

Medicinsk åldersbedömning – för att minska risken för fel beslut

När det är osäkert om en ensamkommande ung person fyllt 18 år kan Migrationsverket erbjuda en medicinsk åldersbedömning. Det saknas exakta metoder för medicinska åldersbedömningar.

Aktuell forskning visar att undersökning med magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen, samt att åldersbedömningar med icke-radiologiska metoder saknar vetenskapligt stöd. Det förändrade kunskapsläget gör att Socialstyrelsen beslutat att rekommendationerna för medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren ska upphöra att gälla. 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en kompletterande studie för att fördjupa kunskapen om magnetkamera som metod för medicinska åldersbedömningar. Uppdraget utförs i samråd med Rättsmedicinalverket, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, och andra berörda myndigheter. Det samordnas också med det uppdrag som Rättsmedicinalverket har fått att genomföra medicinska åldersbedömningar. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 30 november 2017.

Regeringens pressmeddelande:
Uppdrag om fördjupad kunskap om magnetkameraundersökning