Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor."Vård som inte kan anstå"

Vad som ska räknas som "vård som inte kan anstå" måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal.

I rapporten Vård för papperslösa – vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd konstaterar Socialstyrelsen att begreppet ”vård som inte kan anstå” inte är förenligt med medicinsk yrkesetik, inte är medicinskt tillämpligt i sjukvården och riskerar att äventyra patientsäkerheten. Bara behandlande läkare eller annan ansvarig vårdpersonal som har kunskap om patientens individuella förutsättningar kan bedöma vilka åtgärder som krävs och när.

Vilken vård ska erbjudas?

Det framgår av lagen och propositionen 2012/13:109. Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd att landstingen vid behov ska erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till papperslösa, som kan sammanfattas enligt följande:

 • akut vård och behandling (omedelbar vård)
 • vård och behandling som är mer än omedelbar vård, det vill säga lagen omfattar inte bara akut vård
 • vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten
 • vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
 • vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
 • vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
 • vård som är följdinsatser av vård som getts (inklusive psykiatrisk vård)
 • mödrahälsovård
 • preventivmedelsrådgivning
 • vård vid abort
 • läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner
 • smittskyddsinsatser
 • en hälsoundersökning (om den enskilde inte redan har fått det)
 • hjälpmedel vid funktionshinder (om inte patienten kan få tillgång till sådana på annat sätt)
 • sjukresor eller transport i samband med vårdtillfället
 • tolk i samband med vårdtillfället.

Denna vård omfattar alla typer av vård: somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård samt tandvård.

Vård för personer med särskilda behov (som utsatts för tortyr, allvarliga övergrepp eller trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt.