Vårdlokaler

Lokaler som används för vård och omsorg måste enligt hälso- och sjukvårdslagen vara anpassade till de hygienkrav som ställs på den verksamhet som bedrivs där.

Kunskapsunderlag från SFVH

År 2003 publicerade Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) sitt kunskapsunderlag Byggenskap och vårdhygien (BOV) som behandlar hur man kan uppnå en god hygienisk standard vid ny- och ombyggnad samt renovering av vårdlokaler. Dokumentet bygger till stor del på de normer som togs fram av det nu nedlagda Statens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri). BOV har sammanställts av en grupp experter på området och tänkt att vara ett stöd vid utformningen av olika typer av vårdlokaler. En reviderad version publicerades 2016.

Det är alltid viktigt att vid ny- eller ombyggnad av vårdlokaler redan från början ha med vårdhygienisk expertis som aktiva deltagare i planeringen. Det gäller även vid ändring av verksamheten i befintliga lokaler, eftersom olika verksamheter ställer olika krav vad gäller ventilation, ytor, fast utrustning m.m.

Andra aktörer inom området

Boverket är den myndighet som ansvarar för plan- och byggfrågor. En ny plan- och bygglag (2010:900) samt en ny plan- och byggförordning (2011:338) trädde båda i kraft i maj 2011, något som även har medfört förändringar i Boverkets byggregler BBR 18.

Arbetsmiljöverket ställer också krav på vårdlokaler ur arbetsmiljösynvinkel, bland annat arbetsplatsens utformning (AFS 2009:02).

Forum vårdbyggnad är en förening som stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg. År 2010 invigdes Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers tekniska högskola. Där arbetar man i ett brett perspektiv kring frågor som rör vårdbyggnader och patientsäkerhet, bland annat med så kallad evidensbaserad design.