Vårdhygienisk kompetens

I kraven på god hygienisk standard ingår kravet att alla vårdgivare ska ha tillgång till vårdhygienisk kompetens.

För att förtydliga vad tillgång till vårdhygienisk kompetens innebär har Socialstyrelsen tagit fram rekommendationer:

Vårdhygienisk kompetens i korthet

Den vårdhygieniska kompetens som måste finnas i varje vårdgivares organisation innefattar:

  • grundkunskap om vårdhygien hos all vårdpersonal
  • tillgång till vårdhygienisk expertis, såväl i det förebyggande arbetet som vid akuta problem.

För att kunna tillgodose kraven på en god vårdhygien måste personalen i samband med anställningen få en introduktion i verksamhetens lokala hygienrutiner, som sedan följs upp med kontinuerlig kompetensutveckling.

Vårdgivare behöver stöd från vårdhygienisk expertis, som finns samlad i en vårdhygienisk enhet med möjlighet till nära dialog med vårdgivarens ansvariga beslutsfattare. Detta kan uppnås genom att vårdgivaren antingen etablerar en vårdhygienisk enhet eller ansluter sig till en redan existerande enhet under annan huvudman.