/
/
/

Vårdens organisation och planering

En ändamålsenlig organisering och planering är en förutsättning för att uppnå en god hygienisk standard inom vården.

En utgångspunkt i detta arbete är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. De gäller både för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

I föreskrifterna finns bland annat krav på vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS att identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Vidare finns krav på att utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet och att ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.

Exempel på åtgärder för minskad smittspridning

Faktorer som lyfts som betydelsefulla i det infektionsförebyggande arbetet är bland annat:

  • minimerad överbeläggning eller kringflyttning av patienter
  • samverkan och kommunikation mellan verksamheter och vårdgivare
  • isolering av smittsamma patienter enligt riktlinjer och rekommendationer
  • adekvat bemanning
  • vårdhygienisk kompetens hos all personal
  • följsamhet till basala hygienregler
  • tillgång till vårdhygienisk expertis vid en vårdhygienisk enhet
  • rationell antibiotikabehandling
  • infektionsregistrering och avvikelsehantering, inklusive uppföljning.