Utrustning i vården

Den utrustning som används inom vården måste uppfylla kraven på god hygienisk standard. Det gäller inte bara den medicintekniska utrustningen utan även annan utrustning i vårdlokalerna. All utrustning måste uppfylla relevanta krav så att den inte riskerar att sprida smittämnen till patienter, personal och besökare.

Medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård

Läkemedelsverket är ansvarig myndighet när det gäller godkännande av medicintekniska produkter. Allvarliga negativa händelser och tillbud med dessa produkter ska så snart som möjligt anmälas till både tillverkaren och Läkemedelsverket.

Socialstyrelsen är ansvarig myndighet när det gäller vårdpersonalens användning av medicintekniska produkter. Som grund ligger myndighetens föreskrifter (SOSFS 2008:1). All användning, inklusive rengöring, desinfektion och eventuell sterilisering måste ske i enlighet med tillverkarens anvisningar, som ska finnas tillgängliga på svenska.

Samverkan mellan de två myndigheterna omfattar bland annat det medicintekniska området och frågor där myndigheternas ansvar gränsar till varandra.

Medicintekniska produkter inom tandvård

Inom tandvården har det skett en snabbt ökande användning av tekniska produkter som också innebär nya vårdhygieniska utmaningar. Vissa landsting har speciellt hygienansvariga inom folktandvården.

Utrustning för desinfektion och sterilisering

Diskdesinfektorer och olika typer av sterilisatorer ska genomgå validering, regelbundna kontroller och upprepade prestandakontroller enligt SiS-standarder som finns tillgängliga för alla landsting. Även spoldesinfektorer som används på vårdavdelningar måste kontrolleras enligt regler och anvisningar.

I Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag Att förebygga vårdrelaterade infektioner finns kapitel om bland annat hygienrutiner inom tandvården, desinfektion och sterilisering.

Upphandling

Det är nödvändigt att aspekter som rör smittskydd och vårdhygien finns med i alla upphandlingsärenden så att inte olämplig utrustning av något slag kommer in i vårdens verksamhet. Vårdhygienisk expertis bör medverka i utformningen av generella upphandlingsrutiner och bör vid behov fungera som sakkunning i enskilda ärenden.

Personalens medicintekniska kompetens

All vårdpersonal måste ha relevant kunskap och få regelbunden kompetensutveckling avseende den medicintekniska utrustning de använder i sitt arbete, inklusive spol- och diskdesinfektorer på vårdavdelningarna. För personal som har sterilisering som huvudsaklig arbetsuppgift vid sterilcentraler eller motsvarande är kompetenskraven högre och bör motsvara den utbildning till instrument- och steriltekniker som nu finns inom yrkeshögskolan.