/
/

Basala hygienrutiner

Att vårdpersonal tillämpar basala hygienrutiner i sitt arbete är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad.

Från och med den 1 januari 2016 gäller Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2015:10) inom all hälso- och sjukvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien anger de krav som verksamheters lokala basala hygienrutiner ska vara grundade på.

Läs mer om reglerna:

Dom om användandet av engångsärmar

Stockholms tingsrätt dom den 16 november 2016 slog fast att det var diskriminering när Karolinska Institutet (KI) inte tillät en tandläkarstudent att använda engångsärmar i plast för att skyla sina armar, något som hon hade begärt med hänvisning till sin religion. Domen har inte överklagats och har nu vunnit laga kraft.

Socialstyrelsen kan inte ge vägledning till verksamheter som är skyldiga att följa föreskrifterna om basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10) om hur domen påverkar den enskilda verksamheten. Vårdgivaren är skyldig att ha rutiner som säkerhetsställer att regelverket kring basala hygienrutiner följs. Hur man verkställer detta kan se olika ut i olika verksamheter.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

När det gäller personalens skydd mot smitta har Arbetsmiljöverket gett ut föreskrifter, bland annat:

Skydda antibiotikan

Människors val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden. Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön. 23 myndigheter och organisationer arbetar för att gemensamt öka kunskapen om antibiotikaresistens och hur man själv kan agera.

www.skyddaantibiotikan.se finns fakta och möjligheter att dela text och bilder i sociala medier.