/

Vårdhygien

Vårdhygien är ett samlingsbegrepp för åtgärder som förebygger att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids samt en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens. Här finns information om vad som gäller i vården och omsorgen i fråga om vårdhygien.

Från och med den 1 januari 2016 gäller hygienregler vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Läs mer om de nya reglerna

Vårt arbete är inriktat på att förebygga vårdrelaterade infektioner och där spelar tillämpningen av basala hygienrutiner en avgörande roll.

I hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen finns ett uttalat krav på att vården ska vara av god hygienisk standard

Andra aktörer inom området

  • Folkhälsomyndigheten arbetar med kunskapsutveckling inom vårdhygien och vårdrelaterade infektioner. Myndighetens hygiensjuksköterska samarbetar med hygiensjuksköterskorna i hela landet.
  • Svensk förening för vårdhygien (SFVH) är en intresseförening för olika yrkesgrupper som arbetar inom vårdhygien.
  • Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedriver ett patientsäkerhetsprojekt där en stor del av aktiviteterna avser vårdhygien.
  • Arbetsmiljöverket har föreskrifter när det gäller personalens skydd mot smitta i arbetet, bland annat Mikobiologiska arbetsmiljörisker – smitta toxinpåverkan, överkänslighet (AFS:2005:1) 

Nationell grupp för vårdhygienfrågor

Socialstyrelsen deltar i en nationell grupp med aktörer som arbetar med vårdhygien inom humansidan. Gruppen bildades 2013.

Syftet med gruppen är att deltagarna tillsammans ska identifiera viktiga och aktuella frågor inom det vårdhygieniska området, hålla varandra informerade om aktiviteter som planeras på området och vid behov föreslå och samordna gemensamma satsningar.

Lista över representanter i nationella gruppen för vårdhygienfrågor 


EU-JAMRAI banner

EU-samarbete om antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Joint Action on antimicrobial resistance and healthcare- associated infec-tions (EU- JAMRAI) är ett treårigt projekt inom vårdhygien. Projektet pågår från september 2017 till augusti 2020.

Projektet kommer att stötta 28 medlemsländer för att minska förekomsten av antibiotikaresistenta mikroorganismer (AMR) och vårdrelaterade infektioner (VRI). I projektet ingår nio arbetspaket med olika aspekter på AMR-frågan.

Arbetspaketet sex, där Socialstyrelsen deltar, leds av Folkhälsomyndigheten och handlar om vårdhygien; implementering av evidensbaserade rutiner för att förebygga kateter-associerade urinvägsinfektioner med hjälp av ”Genombrottsmodellen” (Breakthrough Series Model for improvement). Genomförande av Genombrottsmodellen görs i samarbete med Akademiska Sjukhuset Uppsala.

Införandet kommer att göras som en pilot vid mellan två och fyra vårdav-delningar per land i nio medlemsländer, samt Georgien och Moldavien. I Sveriges kommer Centrallasarettet i Växjö att delta med tre vårdavdelningar i JAMRAI- projektet.

Officiell webbplats för projektet

Kontakt

Axana Haggar
075‑247 30 22