Lagstiftning om könsstympning

Alla former av könsstympning av flickor och kvinnor är förbjudet enligt svensk lag sedan 1982. Brottet kan ge fängelse i högst fyra år.

Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende skall det bedömas som grovt. För grovt brott döms till fängelse, lägst två och högst tio år.

Väldigt få fall går till domstol i Sverige, och det finns endast två fällande domar, från 2006. Båda de fallen gällde flickor som tagits till hemlandet för att genomgå ingreppet.

Anmälningsskyldighet om barn som far illa eller riskerar att fara illa

Personal inom till exempel hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan och skolan är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det kan till exempel handla om att man misstänker att ett barn kommer att bli utsatt för könsstympning.
Anmäla när barn far illa
 

Vill du göra en orosanmälan om ett barn?

Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa ska det i regel anmälas till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Det finns inga formella krav på anmälan, men du som är anmälningsskyldig bör göra din anmälan skriftligt.