Vårdnad, boende och umgänge för barn som bevittnat våld

En betydande andel av de utredningar om vårdnad, boende eller umgänge innehåller uppgifter om våld mellan föräldrar. Socialnämnden har möjlighet att väcka talan i dessa ärenden.

När socialnämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, förmynderskap eller umgänge för ett barn ska nämnden göra en framställan eller ansökan om det hos domstol. 

Om barnet mår dåligt av ett umgänge

Nämnden ska göra en framställan eller ansökan hos domstol om det visar sig att ett barn mår dåligt av ett umgänge och ingen av föräldrarna försöker få en ändring till stånd.

Om vårdnadshavaren utsätter barnet för fara

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk, försummar barnet eller allvarligt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling kan nämnden ansöka om att vårdnaden flyttas över till en förälder ensam eller till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Om barnet behöver en annan företrädare

Behov av en särskild företrädare – ett målsägandebiträde – kan finnas när en förundersökning inletts i mål om sexualbrott, brott mot liv och hälsa och barnet har en personlig relation till den misstänkte. Syftet med den särskilda företrädaren är att den tar över vårdnadshavarens ansvar att besluta när en vårdnadshavare är misstänkt för ett brott mot barnet eller när det finns skäl misstänka att vårdnadshavaren på grund av förhållandet till den misstänkte inte kommer att ta tillvara barnets rätt. Om socialnämnden anser att ett barn behöver en annan företrädare än sin vårdnadshavare ska nämnden göra en framställan eller ansökan om det hos domstol.

Om barnet behöver stöd vid umgänge

För att barnet ska ha ett bra umgänge med föräldern han eller hon inte bor med behövs ibland en person som medverkar som kontaktperson, så kallat umgängesstöd. Det är barnets behov av stöd som ska vara avgörande och det är domstolen som tar ställning till om ett umgängesstöd är nödvändigt.

Domstolen ska inför beslutet, som gäller för en begränsad tid, inhämta yttrande från socialnämnden om möjligheterna att utse en person. Om domstolen beslutar att socialnämnden ska utse ett umgängesstöd ska socialnämndens utse en person och sedan följa upp hur umgänget fungerar. Nämnden ska verka för att beslut om umgängesstöd inte består längre än nödvändigt.

Ett umgängesstöd är en person som utses av socialnämnden efter beslut av domstol att skilja från en kontaktperson som utses av socialnämnden och som aldrig kan utses mot den enskildes vilja.