/
/

Utvärdering universitetssjukvården

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag utvärdera universitetssjukvården i de landsting och regioner som omfattas av ALF-avtalet. Nu pågår arbetet med utvärderingen, som kommer att presenteras senast den 31 mars 2018.

Utveckling i fokus

Syftet med utvärderingen är att stödja universitetssjukvårdens utveckling i fråga om forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvården avseende struktur, process och resultat. Utgångspunkt för utvärderingen är ALF-avtalets intentioner och de underlag som den nationella styrgruppen för ALF-avtalet tagit fram. 

Den första utvärderingen ska främst inriktas på struktur och process. Socialstyrelsen ska också ge förslag till miniminivåer som universitetssjukvården ska uppnå. Rapporten kommer att utgöra underlag inför kommande utvärderingar som kommer att genomföras vart fjärde år.

Om ALF-avtalet

ALF-avtalet är ett avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Om utvärderingen

Utvärderingen genomförs i de län som omfattas av ALF-avtalet, dels på övergripande ledningsnivå och dels vid de universitetssjukvårdenheter som utsetts av respektive landsting/region. Datainsamling sker huvudsakligen genom enkätundersökningar som kompletteras med intervjuer och platsbesök på utvalda universitetssjukvårdsenheter. Genomförandet kommer att ske i samarbete med särskilt utsedda experter inom området. 

Samverkan med Vetenskapsrådet

Socialstyrelsen kommer att samverka med Vetenskapsrådet, som har två regeringsuppdrag, nämligen att

  • utvärdera den kliniska forskningens kvalitet avseende forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar
  • utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet