/
/

Pågående terminologiarbeten

På denna sida finns samlad information över pågående projekt som ska leda till att nya begrepp och termer publiceras i Socialstyrelsens termbank.

Hjälpmedel för vård och behandling

I förarbetena till 8 kap. 7 § HSL (2017:30) delas hjälpmedel upp i två kategorier, dels hjälpmedel för vård och behandling och dels hjälpmedel för den dagliga livsföringen. Som en del av Socialstyrelsens regeringsuppdrag inom hjälpmedelsområdet definierades begreppet hjälpmedel för det dagliga livet, men inte hjälpmedel för vård och behandling. Det finns behov av att tydliggöra begreppet i relation till närliggande begrepp, med anledning av den tekniska utvecklingen och ökad vård i hemmet. Resultatet av arbetet beräknas publiceras i Socialstyrelsens termbank under hösten 2018.

Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet

2018 fick Socialstyrelsen uppdraget att utreda hur termer och begrepp med koppling till ordination och förskrivning av läkemedel, ska kunna hanteras och tolkas likartat oberoende av aktör eller system. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i Socialstyrelsens krav på hur en läkemedelsordination ska dokumenteras (HSLF-FS 2017:37) samt med hänsyn tagen till de behov som finns i samband med införandet av en kommande nationell läkemedelslista.

Bakgrunden till uppdraget är den promemoria om nationell läkemedelslista som kom från Socialdepartementet 2016 (Ds 2016:44). Det primära syftet med den nationella läkemedelslistan är att förbättra patientsäkerheten genom att tillgodose patientens och hälso- och sjukvårdspersonalens behov av samlad information om en patients läkemedelsbehandling. Utifrån förslaget i promemorian har regeringen gett ett antal myndigheter och aktörer olika uppdrag som är relaterade till nationella läkemedelslistan.

Särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse

Projektet Implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar i landstingen tar under hösten 2017 fram en process för särskild sjukvårdsledning vid allvarlig händelse. Ett terminologiarbete utförs inom projektet för att identifiera och utreda de centrala begrepp som behövs för att beskriva processen och arbeta i den. De termer och begreppsdefinitioner som tas fram tillhör fackområdet katastrofmedicinsk beredskap. I viss mån berörs även andra termer och begrepp inom fackområdet krisberedskap.

Sällsynta diagnoser

2012 kom Sällsynta sjukdomar – En slutrapport om nationell funktion och förslag till strategi. I rapporten står det att Socialstyrelsen ska ta fram en definition av sällsynta sjukdomar. Terminologiarbetet består i att utreda begreppet sällsynta sjukdomar samt närliggande begrepp som också kan komma att resultera i termposter i termbanken.