/
/
/

Total tandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning

 • Tillstånd: Total tandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
 • Åtgärd: Implantatstödd täckprotes

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Tandvården bör

 • erbjuda personer med total tandlöshet i underkäken implantatstödd täckprotes.

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan. Åtgärden implantatstödd täckprotes har en måttlig till hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan i högre grad jämfört med en total plattprotes. Kostnaden har bedömts som måttlig per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av en mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

SBU [1] redovisar slutsatser avseende bro- och implantatöverlevnaden vid en total tandlöshet i underkäken. SBU:s underlag utgörs av en randomiserad kontrollerad studie med en uppföljningstid om åtta år och en observationsstudie med en uppföljningstid om fem år.

Socialstyrelsens underlag består av 14 studier, varav 5 observationsstudier [2-6], 8 randomiserade kontrollerade studier [7-14] och en systematisk översikt [15]. Effektmåttet funktionstid redovisas i 10 studier som inkluderar 883 patienter. Uppföljningstiden var 5–15 år. 4 studier (228 patienter) redovisar graden av benresorption [3-5, 8]. Uppföljningstiden var 5–15 år. 5 studier (909 patienter) undersöker efterbehandlingsbehovet avseende underhåll av den protetiska konstruktionen, med en uppföljningstid på upp till tio år. 3 studier [10-12] (170 patienter) redovisar tuggfunktionen med uppföljningstider på upp till tio år. 3 studier [4, 9, 14] redovisar effekterna på livskvaliteten och den sociala funktionen (325 patienter) efter fem–tio år. Ôversikten [15] visar protesöverlevnad av implantatretinerad täckprotes efter fem år (196 patienter).

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det vetenskapliga underlaget är begränsat för att överlevnaden är 93 procent för implantatstödda täckproteser, vid en observationstid om fem och åtta år (⊕⊕ΟΟ)
 • Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att risken för komplikationer är låg vid behandlingar med implantatstödda täckproteser, efter fem och åtta år. Det finns en risk för att 12 av 1 000 implantat i en implantatstödd täckprotes förloras efter fem år, respektive 17 av 1 000 efter åtta år. Andra komplikationer av teknisk natur utgörs av frakturerade eller slitna komponenter, som retinerar täckprotesen (⊕⊕ΟΟ).

Vid en total tandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med implantatstödda täckproteser

 • en hög protesöverlevnad (94 procent) efter 5 år (låg evidensstyrka)
 • mycket hög implantatöverlevnad (över 86 procent) efter 15 år (måttlig evidensstyrka)
 • ringa benförlust kring implantaten efter 10 år (låg evidensstyrka)
 • god tuggfunktion (låg evidensstyrka)
 • påtagligt förbättrad livskvalitet och social funktion (låg evidensstyrka). behov av kontinuerligt tekniskt underhåll och justeringar av proteserna (måttlig evidensstyrka).

Sammanställningen visar att överlevnaden för implantaten var 86–100 procent efter 5 år, 86–93 procent efter 10 år och 86–91 procent efter 15 år. Överlevnaden av täckprotesen var 94 procent efter fem år. Den årliga benförlusten var 0,05–0,56 mm. För ett fåtal implantat var benresorptionen mer än halva implantatlängden. En majoritet av konstruktionerna krävde någon form av underhåll under en 10-årsperiod. Ett fåtal patienter rapporterade problem med tuggfunktionen under 10 års uppföljningar. Patienterna upplevde en signifikant förbättrad livskvalitet och social funktion efter behandlingen. Denna kvarstod vid uppföljningarna efter 5 och 10 år.

Saknas någon information i studierna?

Effekten på tuggfunktionen är osäker jämfört med en konventionell avtagbar protes.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar och oönskade effekter behandlas i bilagan ”Biverkningar relaterade till protetiska material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid en total tandlöshet i underkäken har implantatstödda täckproteser och implantat för täckproteser, utförda på specialistkliniker, en hög bro- och implantatöverlevnad på upp till cirka tio år. Kostnaden för en implantatstödd täckprotes (inklusive kirurgi, två implantat) beräknas till cirka 26 000 kronor (enligt referensprislistan). Givet en överlevnadstid på tio år och att protesen kräver ett fortlöpande underhåll (3 600 kronor per tillfälle, vartannat år med avmontering, utbyte av proteskomponenter etcetera) beräknas en årlig kostnad för åtgärden på cirka 4 400 kronor under dess funktionstid. Kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser

 1. SBU. Tandförluster - en systematisk litteraturöversikt. 2010.
 2. Attard, NJ, Zarb, GA. Long-term treatment outcomes in edentulous patients with implant overdentures: the Toronto study. The International journal of prosthodontics. 2004; 17(4):425-33.
 3. Makkonen, TA, Holmberg, S, Niemi, L, Olsson, C, Tammisalo, T, Peltola, J. A 5-year prospective clinical study of Astra Tech dental implants supporting fixed bridges or overdentures in the edentulous mandible. Clinical oral implants research. 1997; 8(6):469-75.
 4. Meijer, HJ, Geertman, ME, Raghoebar, GM, Kwakman, JM. Implant-retained mandibular overdentures: 6-year results of a multicenter clinical trial on 3 different implant systems. Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 2001; 59(11):1260-8; discussion 9-70.
 5. Visser, A, Raghoebar, GM, Meijer, HJ, Batenburg, RH, Vissink, A. Mandibular overdentures supported by two or four endosseous implants. A 5-year prospective study. Clinical oral implants research. 2005; 16(1):19-25.
 6. Wismeyer, D, van Waas, MA, Vermeeren, JI. Overdentures supported by ITI implants: a 6.5-year evaluation of patient satisfaction and prosthetic aftercare. The International journal of oral & maxillofacial implants. 1995; 10(6):744-9.
 7. Mau, J, Behneke, A, Behneke, N, Fritzemeier, CU, Gomez-Roman, G, d'Hoedt, B, et al. Randomized multicenter comparison of 2 IMZ and 4 TPS screw implants supporting bar-retained overdentures in 425 edentulous mandibles. The International journal of oral & maxillofacial implants. 2003; 18(6):835-47.
 8. Meijer, HJ, Raghoebar, GM, Van't Hof, MA, Visser, A. A controlled clinical trial of implant-retained mandibular overdentures: 10 years' results of clinical aspects and aftercare of IMZ implants and Branemark implants. Clinical oral implants research. 2004; 15(4):421-7.
 9. Meijer, HJ, Raghoebar, GM, Van 't Hof, MA. Comparison of implant-retained mandibular overdentures and conventional complete dentures: a 10-year prospective study of clinical aspects and patient satisfaction. The International journal of oral & maxillofacial implants. 2003; 18(6):879-85.
 10. Raghoebar, GM, Meijer, HJ, Stegenga, B, van't Hof, MA, van Oort, RP, Vissink, A. Effectiveness of three treatment modalities for the edentulous mandible. A five-year randomized clinical trial. Clinical oral implants research. 2000; 11(3):195-201.
 11. Raghoebar, GM, Meijer, HJ, van 't Hof, M, Stegenga, B, Vissink, A. A randomized prospective clinical trial on the effectiveness of three treatment modalities for patients with lower denture problems. A 10 year follow-up study on patient satisfaction. Int J Oral Maxillofac Surg. 2003; 32(5):498-503.
 12. Stoker, GT, Wismeijer, D, van Waas, MA. An eight-year follow-up to a randomized clinical trial of aftercare and cost-analysis with three types of mandibular implant-retained overdentures. Journal of dental research. 2007; 86(3):276-80.
 13. Timmerman, R, Stoker, GT, Wismeijer, D, Oosterveld, P, Vermeeren, JI, van Waas, MA. An eight-year follow-up to a randomized clinical trial of participant satisfaction with three types of mandibular implant-retained overdentures. Journal of dental research. 2004; 83(8):630-3.
 14. Visser, A, Meijer, HJ, Raghoebar, GM, Vissink, A. Implant-retained mandibular overdentures versus conventional dentures: 10 years of care and aftercare. The International journal of prosthodontics. 2006; 19(3):271-8.
 15. Rohlin, M, Nilner, K, Davidson, T, Gynther, G, Hultin, M, Jemt, T, et al. Treatment of adult patients with edentulous arches: a systematic review. The International journal of prosthodontics. 2012; 25(6):553-67.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33