/
/
/

Total tandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning

 • Tillstånd: Total tandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
 • Åtgärd: Implantatstödd bro

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Tandvården bör

 • erbjuda personer med total tandlöshet i underkäken implantatstödd bro.

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan. Åtgärden implantatstödd bro har en mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden bedöms ge bättre komfort jämfört med en total plattprotes. Kostnaden har bedömts som måttlig per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av en mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

SBU [1] redovisar slutsatser avseende bro- och implantatöverlevnaden vid en total tandlöshet i underkäken. SBU:s underlag utgörs av tre randomiserade kontrollerade studier och en prospektiv observationsstudie med en upp-följningstid om fem–tio år.

Socialstyrelsens underlag består av tio studier, varav en randomiserad kontrollerad studie [2], åtta observationsstudier [3-10] och en meta-analys [11]. Effektmåttet funktionstid för broar redovisas i åtta studier som inkluderar 490 patienter [2, 3, 5-8, 10]. Uppföljningstiden var 5–20 år. Effektmåttet funktionstid för implantat redovisas i åtta studier (523 patienter), och uppföljningstiden var 5–20 år. Åtta studier (474 patienter) redovisar graden av benresorption och uppföljningstiden var 5–20 år. En studie (107 patienter) undersöker mjukvävnadspåverkan runt implantaten med en uppföljningstid om 5 år [4]. En studie (107 patienter) undersöker den munhygieniska åtkomligheten runt implantat med uppföljningstiden 5 år [4]. En studie (meta-analys) redovisade komplikationsfrekvenser upp till 15 år [11].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att konstruktionernas överlevnad är 97 procent vid behandlingar med implantatstödda broar, tio år efter behandlingen. Överlevnaden för en implantatstödd bro utförd i titan är likvärdig med en konstruktion utförd i en guldlegering vid behandling av patienter med en tandlös underkäke efter fem år och tio år (⊕⊕ΟΟ)
 • Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att risken för komplikationer och biverkningar är låg vid behandlingar med implantatstödda broar efter tio år. Risken att förlora ett implantat i den implantatstödda bron är liten (2 av 1 000 implantat). Andra komplikationer är huvudsakligen av teknisk natur och utgörs av frakturer i och slitage av konstruktionernas material. Några komplikationer i form av nervskador finns inte rapporterade i dessa studier (⊕⊕ΟΟ).

Vid en total tandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med implantatstödda broar

 • mycket hög broöverlevnad (minst 96 procent) efter 5–15 år (måttlig evidensstyrka)
 • mycket hög implantatöverlevnad (minst 97 procent) efter 5–15 år (måttlig evidensstyrka)
 • ringa benförlust runt implantaten (0,04–0,1mm per år) efter 5–15 år (måttlig evidensstyrka)
 • behov av fortlöpande underhåll av bron (låg evidensstyrka).

Sammanställningen visar att överlevnaden för broarna var 84–100 procent efter 5–20 år och 96–100 procent efter 5–15 år. Överlevnaden för implantaten var 87–100 procent efter 5–20 år och 97–100 procent efter 5–15 år. Den årliga benförlusten var 0,04–0,1 mm. Ett fåtal patienter uppvisade mukosit. För en av fem patienter var den munhygieniska åtkomligheten inte tillfredställande. Mekaniska problem, som fasadfrakturer, lossnade skruvförband, skruvfrakturer, frakturer av broskelett rapporterades i stor omfattning. Frakturer av akrylfasader var mest frekvent med en kumulativ komplikationsfrekvens på 67 procent efter 15 år.

Saknas någon information i studierna?

Studier saknas som jämför implantatstödda broar med implantatstödda täckproteser avseende patientkomfort, livskvalitet och tuggfunktion.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Implantatförluster finns rapporterade i ringa omfattning. I studierna framkommer också att det finns ett medelstort efterbehandlingsbehov med lagning av akryldelar och lossade broskruvar.

För övrig information se bilagan ”Biverkningar relaterade till protetiska material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid en total tandlöshet i underkäken ger implantatstödda broar, utförda på specialistkliniker, en hög bro- och implantatöverlevnad i upp till 15 år. Kostnaden beräknas till cirka 40 000 kronor (enligt referensprislistan). Givet en överlevnadstid på 15 år och att protesen kräver ett fortlöpande underhåll (3 600 kronor, tre–fyra gånger med avmontering, utbyte av protestand etcetera) beräknas en årlig kostnad för åtgärden på cirka 3 500 kronor under dess funktionstid. Kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser

 1. SBU. Tandförluster - en systematisk litteraturöversikt. 2010.
 2. Örtorp, A, Jemt, T. Clinical experiences of computer numeric control-milled titanium frameworks supported by implants in the edentulous jaw: a 5-year prospective study. Clin Implant Dent Relat Res. 2004; 6(4):199-209.
 3. Attard, NJ, Zarb, GA. Long-term treatment outcomes in edentulous patients with implant-fixed prostheses: the Toronto study. The International journal of prosthodontics. 2004; 17(4):417-24.
 4. Arvidson, K, Bystedt, H, Frykholm, A, von Konow, L, Lothigius, E. Five-year prospective follow-up report of the Astra Tech Dental Implant System in the treatment of edentulous mandibles. Clinical oral implants research. 1998; 9(4):225-34.
 5. Ekelund, JA, Lindquist, LW, Carlsson, GE, Jemt, T. Implant treatment in the edentulous mandible: a prospective study on Branemark system implants over more than 20 years. The International journal of prosthodontics. 2003; 16(6):602-8.
 6. Friberg, B, Nilson, H, Olsson, M, Palmquist, C. Mk II: the self-tapping Branemark implant: 5-year results of a prospective 3-center study. Clinical oral implants research. 1997; 8(4):279-85.
 7. Eliasson, A, Palmqvist, S, Svenson, B, Sondell, K. Five-year results with fixed complete-arch mandibular prostheses supported by 4 implants. The International journal of oral & maxillofacial implants. 2000; 15(4):505-10.
 8. Lindquist, LW, Carlsson, GE, Jemt, T. A prospective 15-year follow-up study of mandibular fixed prostheses supported by osseointegrated implants. Clinical results and marginal bone loss. Clinical oral implants research. 1996; 7(4):329-36.
 9. Makkonen, TA, Holmberg, S, Niemi, L, Olsson, C, Tammisalo, T, Peltola, J. A 5-year prospective clinical study of Astra Tech dental implants supporting fixed bridges or overdentures in the edentulous mandible. Clinical oral implants research. 1997; 8(6):469-75.
 10. Lindquist, LW, Carlsson, GE, Glantz, PO. Rehabilitation of the edentulous mandible with a tissue-integrated fixed prosthesis: a six-year longitudinal study. Quintessence Int. 1987; 18(2):89-96.
 11. Bozini, T, Petridis, H, Garefis, K, Garefis, P. A meta-analysis of prosthodontic complication rates of implant-supported fixed dental prostheses in edentulous patients after an observation period of at least 5 years. The International journal of oral & maxillofacial implants. 2011; 26(2):304-18.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33