/
/
/

Total tandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning

 • Tillstånd: Total tandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
 • Åtgärd: Total plattprotes

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Tandvården bör

 • erbjuda personer med total tandlöshet i underkäken total plattprotes.

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan. Åtgärden total plattprotes i underkäken kan positivt påverka den orala hälsan men ger vanligen en sämre upplevd komfort jämfört med en fast konstruktion, som en implantatstödd täckprotes eller en implantatstödd bro. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av en mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Underlaget består av fem randomiserade kontrollerade studier. Effektmåttet tuggfunktion redovisas i två studier som inkluderar 180 patienter [1-2]. Uppföljningstiden var fem–tio år. Två studier (272 patienter) redovisar den orala komforten efter tio år [3-4]. En studie (90 patienter) undersöker patienternas livskvalitet tolv månader efter behandlingen [5]. Två studier (272 patienter) undersöker efterbehandlingsbehovet vid behandlingar med totala plattproteser respektive implantatstödda plattproteser efter tio års uppföljningstid [3-4].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Vid en total tandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning

 • ger behandlingar med totala plattproteser vanligtvis sämre oral komfort jämfört med implantatstödda täckproteser efter tio års uppföljningstid (låg evidensstyrka)
 • upplever patienterna som aktivt hade valt behandling med totala plattpro-teser en tuggfunktion efter tio år som är jämförbar med implantatstödda täckproteser (expertgruppsbedömning)
 • finns en ökande efterfrågan för behandlingar med implantatstödd protetik jämfört med totala plattproteser (expertgruppsbedömning)
 • kan behandlingar med totala plattproteser ge en likvärdig livskvalitet jämfört med implantatstödda täckproteser efter tolv månader (expertgruppsbedömning)
 • ger behandlingar med totala plattproteser ett mindre efterbehandlingsbehov efter tio år jämfört med implantatstödda täckproteser (låg evidensstyrka).

Tre studier visar att i gruppen med totala plattproteser hade 20 procent av patienterna som gavs möjlighet att efter ett år byta från en total plattprotes till en implantatstödd täckprotes gjort så. Efter fem år hade 33 procent av patienterna bytt terapi till en täckprotes och efter tio år hade 43 procent av patienterna gått över till en täckprotes. Bland de kvarvarande 66 respektive 57 procenten var uppfattningen i två studier att tuggfunktionen var likartad mellan totala plattproteser och implantatstödda täckproteser.

Den orala komforten upplevs som signifikant sämre med totala plattproteser jämfört med implantatstödda täckproteser fem–tio år efter behandlingen. Livskvaliteten upplevs inte skilja sig åt med totala plattproteser jämfört med implantatstödda täckproteser efter ett år. Efterbehandlingsbehovet rapporterades vara signifikant mindre med totala plattproteser jämfört med implantatstödda täckproteser under en tioårsperiod.

Saknas någon information i studierna?

Information saknas om funktionstid, fonetik, munhygieniska aspekter och livskvalitet över längre tid än tolv månader.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar och oönskade effekter behandlas i bilagan ”Biverkningar relaterade till protetiska material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid en total tandlöshet i underkäken ger totala plattproteser en jämförbar tuggfunktion och livskvalitet som implantatstödda täckproteser, men sämre oral komfort. Kostnaden beräknas till 5 830 kronor (enligt referensprislistan). Givet att protesen kan användas i tio år beräknas en årlig kostnad på cirka 1 000 kronor inklusive rebasering av protesen två gånger under dess funktionstid. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Den ekonomiska konsekvensen av en sämre oral komfort har inte beaktats. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats och en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Raghoebar, GM, Meijer, HJ, Stegenga, B, van't Hof, MA, van Oort, RP, Vissink, A. Effectiveness of three treatment modalities for the edentulous mandible. A five-year randomized clinical trial. Clin Oral Implants Res. 2000; 11(3):195-201.
 2. Raghoebar, GM, Meijer, HJ, van 't Hof, M, Stegenga, B, Vissink, A. A randomized prospective clinical trial on the effectiveness of three treatment modalities for patients with lower denture problems. A 10 year follow-up study on patient satisfaction. Int J Oral Maxillofac Surg. 2003; 32(5):498-503.
 3. Visser, A, Meijer, HJ, Raghoebar, GM, Vissink, A. Implant-retained mandibular overdentures versus conventional dentures: 10 years of care and aftercare. Int J Prosthodont. 2006; 19(3):271-8.
 4. Meijer, HJ, Raghoebar, GM, Van 't Hof, MA. Comparison of implant-retained mandibular overdentures and conventional complete dentures: a 10-year prospective study of clinical aspects and patient satisfaction. Int J Oral Maxillofac Implants. 2003; 18(6):879-85.
 5. Bouma, J, Boerrigter, LM, Van Oort, RP, van Sonderen, E, Boering, G. Psychosocial effects of implant-retained overdentures. Int J Oral Maxillofac Implants. 1997; 12(4):515-22.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33