/
/
/

Rotfylld tand med apikal parodontit

 • Tillstånd: Rotfylld tand med apikal parodontit
 • Åtgärd: Apikalkirurgisk behandling utan retrograd fyllning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Tandvården bör

 • undvika att erbjuda personer med en rotfylld tand med apikal parodontit apikalkirurgi utan retrograd rotfyllning.

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan. Apikalkirurgisk behandling utan en retrograd fyllning har låg effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som hög per vunnen effekt och behandlingen är inte kostnadseffektiv jämfört med kirurgi med retrograd rotfyllning. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid en rotfylld tand med apikal parodontit leder apikalkirurgiska behandlingar utan någon retrograd fyllning till läkning av den apikala vävnaden i en låg till måttlig andel av de behandlade fallen (expertgruppsbedömning).

Faktaunderlaget består av två studier på vuxenpopulationer: en randomiserad kontrollstudie [1] och en retrospektiv kohortstudie [2]. Båda utfördes på en specialistklinik. I kontrollstudien [1] randomiserades 52 tänder med en god rotfyllningskvalitet mellan apikoektomi med eller utan en retrograd fyllning. I kohortstudien [2] analyserades ett utgångsmaterial på 1 345 operationer utförda under fyra år. I slutbedömningen registrerades enbart de där en periapikal biopsi kunde tas (648 fall). I de fall där rotfyllningen betraktades som god gjordes ofta enbart en apikoektomi. Observationstiderna var ett respektive tre år. I kontrollstudien [1] läkte 25 av 26 fall (96 procent) som behandlades med en apikoektomi och retrograd fyllning med MTA. Av de 25 fall där enbart en apikoektomi utfördes läkte 13 fall (52 procent). I kohortstudien [2] behandlades 101 tänder med enbart en apikoektomi, varav 37 fall (37 procent) betraktades som läkta efter tre år. En apikoektomi med en retrograd amalgamfyllning utfördes i 467 fall, varav en läkning konstaterades i 228 fall (49 procent).

Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en rotfylld tand med apikal parodontit leder behandlingen apikalkirurgi utan någon retrograd fyllning till en låg till måttlig frekvens av apikal läkning.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga betydande biverkningar eller oönskade effekter är redovisade i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid en rotfylld tand med apikal parodontit medför behandlingen apikalkirurgi utan någon retrograd fyllning en låg till måttlig effekt. Beräknat utifrån en 50-procentig effekt skattas kostnaden per framgångsrikt fall som hög per vunnen effekt och beräknas till cirka 5 600 kronor (baserat på referensprislistan, 2 800/0,5). Åtgärden är inte kostnadseffektiv jämfört med apikalkirurgi med en retrograd fyllning. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Christiansen, R, Kirkevang, LL, Horsted-Bindslev, P, Wenzel, A. Randomized clinical trial of root-end resection followed by root-end filling with mineral trioxide aggregate or smoothing of the orthograde gutta-percha root filling--1-year follow-up. Int Endod J. 2009; 42(2):105-14.
 2. Hirsch, JM, Ahlstrom, U, Henrikson, PA, Heyden, G, Peterson, LE. Periapical surgery. Int J Oral Surg. 1979; 8(3):173-85.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33