/
/
/

Rotfylld tand med apikal parodontit

 • Tillstånd: Rotfylld tand med apikal parodontit
 • Åtgärd: Apikalkirurgisk behandling med retrograd fyllning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Tandvården kan

 • erbjuda personer med en rotfylld tand med apikal parodontit apikalkirurgi med retrograd rotfyllning.

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Apikalkirurgi (med retrograd fyllning) har en god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som måttlig per vunnen effekt och åtgärden är kostnadseffektiv jämfört med apikalkirurgi utan retrograd fyllning. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Vid en rotfylld tand med apikal parodontit

 • leder en apikalkirurgisk behandling med en retrograd fyllning till läkning av den apikala vävnaden i en hög andel av de behandlade fallen (expertgruppsbedömning)
 • leder en apikalkirurgisk behandling med glasjonomercement som retrograd fyllning till ett sämre resultat än med de övriga undersökta materialen (expertgruppsbedömning).

Faktaunderlaget består av sex prospektiva kohortstudier [1-6] och åtta randomiserade kontrollstudier [7-14]. I de prospektiva kohortstudierna undersöktes utfallet av 194, 56, 50, 104, 146 respektive 114 behandlade fall. Undersökningarna utfördes på en specialistklinik och alla tandgrupper inkluderades. Observationstiderna var ett år förutom i två studier där tiderna var fyra–åtta år [4] och ett–fyra år [6]. I de åtta randomiserade kontrollstudierna behandlades 52, 113, 399, 110, 34, 134, 160 respektive 206 tänder. Behandlingarna utfördes på specialistklinik. Observationstiderna var ett år, förutom en studie [8] som hade två år och en studie [14] som hade ett till tre år. Randomiseringen avsåg jämförelser av olika material för en retrograd fyllning. I två av studierna randomiserades glasjonomercement som retrofyllningsmaterial mot Dyract AP [11] och Retroplast [12].

I de prospektiva kohortstudierna varierade frekvensen av apikal benläkning från 74 procent [4] till 93 procent [5]. Sammanlagt konstaterades en läkning av den apikala vävnaden i 520 av 608 fall (86 procent). I de randomiserade kontrollstudierna varierade läkningsfrekvensen från 31 procent [12] till 96 procent [7]. Sammanlagt konstaterades i de randomiserade kontrollerade studierna en läkning för 804 av 1034 tänder (78 procent). I en studie [11] fann man sämre läkning när Ketac-silver användes som retrograd fyllning i 7 av 16 behandlingar (44 procent) jämfört med Dyract AP, 16 av 18 behandlingar (89 procent). I en annan studie [12] konstaterade man läkning i 19 av 62 fall (31 procent) med Chelon-silver och i 44 av 60 fall (73 procent) med Retroplast. Ingen skillnad har observerats mellan de övriga undersökta materialen för retrograda fyllningar. De randomiserade kontrollstudierna har olika svagheter; det är osäkert om alla behandlade tänder hade någon kvarstående apikal parodontit och kriterierna för bedömning av utfallet var otydliga eller saknades. I ett par studier var enbart enrotiga tänder behandlade [7, 11]. Då randomiseringen gällde jämförelser mellan olika material för retrograda fyllningar är den inte relevant för den övergripande åtgärden retrograd behandling, och studierna får därför betraktas som fallserier i det avseendet. Mot bakgrund av detta bedöms det sammanlagda evidensvärdet som mycket lågt och studierna utgör därför ett konsensusunderlag.

Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en rotfylld tand med apikal parodontit leder behandlingen apikalkirurgi med en retrograd fyllning till apikal läkning i en hög andel av de behandlade fallen. Glasjonomercement som material för en retrograd fyllning ger sämre resultat än de övriga undersökta materialen.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ”Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling".

Hälsoekonomisk bedömning

Vid en rotfylld tand med apikal parodontit leder behandlingen apikalkirurgi med en retrograd fyllning till apikal benläkning i en hög andel av de behandlade fallen, cirka 80 procent (70–90 procent enligt studier). Kostnaden skattas som måttlig per framgångsrikt fall och beräknas till 3 500 kronor (baserat på referensprislistan: 2 820/0,8). Behandlingen är kostnadseffektiv jämfört med apikalkirurgi utan någon retrograd fyllning. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Walivaara, DA, Abrahamsson, P, Isaksson, S, Blomqvist, JE, Samfors, KA. Prospective study of periapically infected teeth treated with periapical surgery including ultrasonic preparation and retrograde intermediate restorative material root-end fillings. Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 2007; 65(5):931-5.
 2. Taschieri, S, Del Fabbro, M, Testori, T, Francetti, L, Weinstein, R. Endodontic surgery with ultrasonic retrotips: one-year follow-up. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics. 2005; 100(3):380-7.
 3. von Arx, T, Jensen, SS, Hanni, S. Clinical and radiographic assessment of various predictors for healing outcome 1 year after periapical surgery. Journal of endodontics. 2007; 33(2):123-8.
 4. Wang, N, Knight, K, Dao, T, Friedman, S. Treatment outcome in endodontics-The Toronto Study. Phases I and II: apical surgery. Journal of endodontics. 2004; 30(11):751-61.
 5. Maddalone, M, Gagliani, M. Periapical endodontic surgery: a 3-year follow-up study. International endodontic journal. 2003; 36(3):193-8.
 6. Zuolo, ML, Ferreira, MO, Gutmann, JL. Prognosis in periradicular surgery: a clinical prospective study. International endodontic journal. 2000; 33(2):91-8.
 7. Christiansen, R, Kirkevang, LL, Horsted-Bindslev, P, Wenzel, A. Randomized clinical trial of root-end resection followed by root-end filling with mineral trioxide aggregate or smoothing of the orthograde gutta-percha root filling--1-year follow-up. International endodontic journal. 2009; 42(2):105-14.
 8. Taschieri, S, Del Fabbro, M, Testori, T, Weinstein, R. Microscope versus endoscope in root-end management: a randomized controlled study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008; 37(11):1022-6.
 9. de Lange, J, Putters, T, Baas, EM, van Ingen, JM. Ultrasonic root-end preparation in apical surgery: a prospective randomized study. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics. 2007; 104(6):841-5.
 10. Lindeboom, JA, Frenken, JW, Kroon, FH, van den Akker, HP. A comparative prospective randomized clinical study of MTA and IRM as root-end filling materials in single-rooted teeth in endodontic surgery. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics. 2005; 100(4):495-500.
 11. Platt, AS, Wannfors, K. The effectiveness of compomer as a root-end filling: a clinical investigation. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics. 2004; 97(4):508-12.
 12. Jensen, SS, Nattestad, A, Egdo, P, Sewerin, I, Munksgaard, EC, Schou, S. A prospective, randomized, comparative clinical study of resin composite and glass ionomer cement for retrograde root filling. Clin Oral Investig. 2002; 6(4):236-43.
 13. Walivaara, DA, Abrahamsson, P, Fogelin, M, Isaksson, S. Super-EBA and IRM as root-end fillings in periapical surgery with ultrasonic preparation: a prospective randomized clinical study of 206 consecutive teeth. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics. 2011; 112(2):258-63.
 14. Walivaara, DA, Abrahamsson, P, Samfors, KA, Isaksson, S. Periapical surgery using ultrasonic preparation and thermoplasticized gutta-percha with AH Plus sealer or IRM as retrograde root-end fillings in 160 consecutive teeth: a prospective randomized clinical study. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics. 2009; 108(5):784-9.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33