/
/
/

Rotfylld tand med apikal parodontit

 • Tillstånd: Rotfylld tand med apikal parodontit
 • Åtgärd: Revisionsbehandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Tandvården kan

 • erbjuda personer med en rotfylld tand med apikal parodontit en revisionsbehandling.

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Revisionsbehandlingar har en god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som måttlig per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid en rotfylld tand med apikal parodontit leder en optimalt utförd revisionsbehandling till läkning av den apikala vävnaden i en hög andel av de behandlade fallen (expertgruppsbedömning).

Faktaunderlaget består av fem prospektiva studier på vuxenpopulationer, fyra utförda på en specialistklinik [1-4] och en på en studentklinik [5]. I ena studien [2] fann man att 208 av 337 behandlade tänder var helt läkta (62 procent) inom en tvåårsperiod. I den andra studien [5] observerades att 113 av 234 behandlade rötter (48 procent) var helt läkta efter två år. Sundqvist et al [1] fann efter fem års observationstid att 37 av 50 tänder (74 procent) var helt läkta och i två nyare studier med två till fyra års observationstid [3, 4]observerades fullständig läkning för 35 av 42 tänder (83 procent) respektive 561 av 763 rötter (74 procent). Efter de längre observationstiderna uppvisade sammanlagt 633 av 855 tänder/rötter (74 procent) läkt apikal vävnad.

Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en rotfylld tand med apikal parodontit leder en optimalt utförd revisionsbehandling till läkning av den apikala vävnaden i en hög andel av de behandlade fallen.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ”Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling".

Hälsoekonomisk bedömning

Vid en rotfylld tand med apikal parodontit leder revisionsbehandlingar till återställandet av frisk vävnad runt tandroten i cirka 74 procent av de behandlade fallen. Kostnaden per framgångsrikt fall skattas som måttlig och beräknas till cirka 2 700 kronor baserat på referensprislistan (beräknat på rotbehandling av en kanal, det vill säga 2 000/0,74). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Sundqvist, G, Figdor, D, Persson, S, Sjogren, U. Microbiologic analysis of teeth with failed endodontic treatment and the outcome of conservative re-treatment. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics. 1998; 85(1):86-93.
 2. Gorni, FG, Gagliani, MM. The outcome of endodontic retreatment: a 2-yr follow-up. Journal of endodontics. 2004; 30(1):1-4.
 3. Ricucci, D, Russo, J, Rutberg, M, Burleson, JA, Spangberg, LS. A prospective cohort study of endodontic treatments of 1,369 root canals: results after 5 years. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics. 2011; 112(6):825-42.
 4. Ng, YL, Mann, V, Gulabivala, K. A prospective study of the factors affecting outcomes of nonsurgical root canal treatment: part 1: periapical health. International endodontic journal. 2011; 44(7):583-609.
 5. Bergenholtz, G, Lekholm, U, Milthon, R, Heden, G, Odesjö, B, Engström, B. Retreatment of endodontic fillings. Scand J Dent Res. 1979; 87(3):217-24.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33