Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Risk för kronkaries

 • Tillstånd: Risk för kronkaries
 • Åtgärd: Tandkräm med tennfluorid med 1000-1500 ppm fluor 2 gånger per dag

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Daglig tandborstning med tandkrämen har en kariesförebyggande effekt liknande den som uppnås med tandkräm med natriumfluorid, men det finns en risk för missfärgningar. Socialstyrelsen har dessutom bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Tandborstningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

För vuxna med risk för kronkaries ger användning av tandkräm med tennfluorid med 1 000–1 500 ppm fluor två gånger per dag en

 • måttlig förebyggande effekt som är lika med effekten av tandkräm med natriumfluorid i motsvarande koncentrationer (expertgruppsbedömning)
 • risk för reversibla missfärgningar (expertgruppsbedömning).

SBU identifierade fyra studier på permanenta tänder hos barn och ungdomar, med lågt bevisvärde, som utvärderar den kariesförebyggande effekten av tennfluoridtandkräm. På grund av det begränsade underlaget drar SBU inga slutsatser om den kariesförebyggande effekten [1].

Efter SBU:s genomgång har det tillkommit en systematisk översikt (22 studier, studielängd minst två år, 12 500 personer, 6–16 år på permanenta tänder, högt till medelhögt bevisvärde) av den kariesförebyggande effekten av tennfluoridtandkräm (1 000 ppm fluor) som visar att effekten är jämförbar med den som ses vid motsvarande koncentrationer av fluor i natriumfluoridtandkrämer [2].

Tennfluorid uppvisar en rad egenskaper som talar för dess kariesförebyggande effekt. Dessa inkluderar bland annat en viss antimikrobiell effekt och retention till tandytan [3-4].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Oönskade effekter i form av missfärgningar efter användning av tennfluoridtandkräm finns beskrivna [2]. Av de personer som använder tandkräm med tennfluorid utvecklar cirka 25 procent reversibla missfärgningar.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid risk för koronal karies är en daglig användning av fluortandkräm med tennfluorid (1 000–1 500 ppm fluor) inte en kostnadseffektiv åtgärd eftersom effekten är lika jämfört med tandkräm innehållande natriumfluorid samtidigt som kostnaden är högre för specialtandkrämen. Dessutom finns risk för biverkningar i form av missfärgningar för specialtandkrämen. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In Swedish. 2002.
 2. Marinho, VC, Higgins, JP, Sheiham, A, Logan, S. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (1):CD002278.
 3. Banoczy, J, Szoke, J, Kertesz, P, Toth, Z, Zimmermann, P, Gintner, Z. Effect of amine fluoride/stannous fluoride-containing toothpaste and mouthrinsings on dental plaque, gingivitis, plaque and enamel F-accumulation. Caries Res. 1989; 23(4):284-8.
 4. Fritzsche, T, Saxer, UP. [Fluoride retention and clearance after rinsing with fluoridated mouthwashes]. Schweiz Monatsschr Zahnmed. 1989; 99(3):299-306.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)