Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Risk för kronkaries

 • Tillstånd: Risk för kronkaries
 • Åtgärd: Tandkräm med aminfluorid med 1000-1500 ppm fluor 2 gånger per dag

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Daglig tandborstning med tandkrämen har en måttlig kariesförebyggande effekt och har därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har också bedömt att åtgärden är kostnadseffektiv. Tandborstningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För vuxna med risk för kronkaries har användning av tandkräm med aminfluorid med 1 000–1 500 ppm fluor två gånger per dag en måttlig förebyggande effekt som är lika med effekten av tandkräm med natriumfluorid i motsvarande koncentrationer (expertgruppsbedömning).

Det finns studier på unga med permanenta tänder och studier av lägre kvalitet på vuxna. SBU identifierade en studie, med högt bevisvärde, av den kariesförebyggande effekten av aminfluorid. På grund av det begränsade underlaget drar SBU inga slutsatser om den kariesförebyggande effekten av tandkräm som innehåller aminfluorid [1].

Efter SBUs rapport har det tillkommit 1 systematisk översikt (7 studier, studielängd minst 2 år, 3 200 Efter SBU:s rapport har det tillkommit en systematisk översikt (sju studier, studielängd minst två år, 3 200 personer i åldern 6–14 år och permanenta tänder, högt till medelhögt bevisvärde) i vilken tandkräm med aminfluorid (1 250–1 500 ppm fluor) har utvärderats [2]. Den kariesförebyggande effekten av aminfluoridtandkräm är jämförbar med effekten av natriumfluorid-tandkräm med motsvarande koncentrationer av fluor.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga betydande biverkningar eller oönskade effekter är redovisade i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid risk för kronkaries är effekten av en daglig användning av tandkräm med aminfluorid (1 000–1 500 ppm fluor) lika med den för konventionell natriumfluoridtandkräm. Eftersom såväl kostnaden som effekten är lika med den för konventionell natriumfluoridtandkräm medför detta ingen skillnad i kostnadseffektiviteten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skatt-ning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In Swedish. 2002.
 2. Marinho, VC, Higgins, JP, Sheiham, A, Logan, S. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (1):CD002278.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)