Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Risk för kronkaries

 • Tillstånd: Risk för kronkaries
 • Åtgärd: Tandkräm med natriumfluorid eller natriummonofluorfosfat med 1000-1500 ppm fluor 2 gånger per dag

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Tandvården bör

 • uppmuntra personer som kommer till tandvården att borsta tänder två gånger dagligen med tandkräm som innehåller natriumfluorid, natriummonofluorfosfat eller aminfluorid (1 000–1 500 ppm fluor).

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Daglig tandborstning med tandkrämen har en måttlig kariesförebyggande effekt och därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har också bedömt att åtgärden är kostnadseffektiv. Tandborstningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För vuxna med risk för kronkaries har användning av tandkräm med natriumfluorid eller natriummonofluoridfosfat med 1 000–1 500 ppm fluor två gånger per dag en måttlig förebyggande effekt (expertgruppsbedömning).

SBU har sammanställt resultaten från 24 randomiserade kontrollerade studier (studielängd minst två år, drygt 25 000 personer i åldern 7–13 år) som utvärderar fluortandkräm för att förebygga dentinkaries [1]. Sammanställningen visar en kariesreduktion (en relativ riskreduktion på cirka 25 procent) vid användning av tandkräm som innehåller runt 1 000 ppm fluor efter 2 till 4 år på unga permanenta tänder. Vid jämförelse med fluorfri tandkräm är kariesreduktionen i genomsnitt 22 procent (variation 0–43 procent) vid en oövervakad och i genomsnitt 32 procent (variation 20–45 procent) vid en övervakad användning av fluortandkräm. Generellt sett förbättras effekten med 5–10 procent vid användning av tandkrämer med cirka 1 500 ppm fluor jämfört med de med cirka 1 000 ppm.

SBU konstaterade att

 • daglig användning av fluortandkräm vid tandborstning har en uttalad kariesförebyggande effekt på unga permanenta tänder (SBU evidensstyrka 1)
 • tandkräm med högre fluorkoncentration ger ett bättre kariesskydd än tandkräm med lägre fluorkoncentration i unga permanenta tänder (SBU evidensstyrka 1)
 • den kariesförebyggande effekten på vuxna är inte tillräckligt utvärderad för att man ska kunna dra några slutsatser (SBU evidensstyrka 4).

I en randomiserad kontrollerad studie (studielängd ett år, 810 personer som är äldre än 54 år, medelhögt till lågt bevisvärde) utvärderas den kariesförebyggande effekten av tandkräm med 1 100 ppm fluor [2] jämfört med kontrolltandkräm, och en relativt hög kariesminskning (en relativ riskreduktion på 41 procent) visas efter ett år.

I en metaanalys (20 studier, 13 000 vuxna personer) av den kariesförebyggande effekten av fluor dras slutsatsen att behandling med ”vilka fluor-preparat som helst” förhindrar uppkomsten av kariesangrepp i emaljen och på rotytorna [3].

I en randomiserad kontrollerad studie (studielängd tre år, 276 personer i åldern 12–15 år, medelhögt till lågt bevisvärde) studeras effekten av ”modifierad” tandkrämsteknik, det vill säga utan någon omedelbar sköljning med vatten efter borstningen med fluortandkräm, jämfört med vanlig tandkrämsteknik. Inga statistiska skillnader av kariesökningen visas [4]

Det saknas studier av god kvalitet som jämför den kariesförebyggande ef-fekten mellan tandkrämer som innehåller natriumfluorid eller natriummonofluorfosfat.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter har rapporterats vid en daglig användning av fluortandkräm.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid risk för kronkaries är en daglig användning av tandkräm med natriumfluorid eller monofluoridfosfat (1 000–1 500 ppm fluor) en kostnadseffektiv åtgärd. Detta baseras på att fluortandkräm inte kostar mer än tandkräm utan fluor. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In Swedish. 2002.
 2. Jensen, ME, Kohout, F. The effect of a fluoridated dentifrice on root and coronal caries in an older adult population. J Am Dent Assoc. 1988; 117(7):829-32.
 3. Griffin, SO, Regnier, E, Griffin, PM, Huntley, V. Effectiveness of fluoride in preventing caries in adults. J Dent Res. 2007; 86(5):410-5.
 4. Machiulskiene, V, Richards, A, Nyvad, B, Baelum, V. Prospective study of the effect of post-brushing rinsing behaviour on dental caries. Caries Res. 2002; 36(5):301-7.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)