Periimplantit

 • Tillstånd: Periimplantit
 • Åtgärd: Lokal tilläggsbehandling med antibiotika

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. Användningen av antibiotika lokalt i behandlingen av fördjupade fickor kring tandimplantat har ingen till låg effekt och därmed en mycket liten möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika bör övervägas först när det finns risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är hög per vunnen effekt och åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten av lokala antibiotikabehandlingar har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid periimplantit har lokala tilläggsbehandlingar med antibiotika efter en submukosal mekanisk infektionsbehandling ingen till låg effekt på tillståndets kliniska symtom (expertgruppsbedömning).

Det tillgängliga underlaget (fyra randomiserade kontrollerade studier varav tre med ett medelhögt och en med ett lågt bevisvärde) [1-4] för bedömning av effekten av lokala tilläggsbehandlingar med antibiotika är delvis motsägande. Skillnaden i behandlingseffekt mellan studierna kan bero på valet av antibiotika och appliceringsmetod. I en studie som använde metronidazolgel [1] visas ingen signifikant tilläggseffekt, medan studier i vilka tetracyklinderivat (doxycyklin och minocyklin) applicerades [2-4] indikerar en möjlighet till en viss tilläggseffekt på minskningen i ficksonderingsdjupet (0,2–0,4 mm). Förutsättningen för denna effekt är att en effektiv koncentration av den aktiva substansen kan bibehållas i fickan över en viss tid, och metronidazol i gel har i detta avseende betydligt sämre egenskaper än de två applikationsmetoder som inkluderade doxycyklin eller minocyklin. Noterbart är att en mikrobiologisk utvärdering [2-3] inte visar någon skillnad mellan test- och kontrollbehandlingen och att upprepade applikationer efter en och tre månader inte resulterar i en förbättrad fickdjupsminskning [2-3]. Socialstyrelsen gör bedömningen att lokala tilläggsbehandlingar med antibiotika har ingen till låg effekt på tillståndets kliniska symtom.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna i underlaget. Risken för resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid periimplantit har lokala tilläggsbehandlingar med antibiotika efter en subgingival mekanisk infektionsbehandling ingen till låg effekt på tillståndets kliniska symtom. Detta medför därför en hög till mycket hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Tang, Z, Cao, C, Sha, Y, Lin, Y, Wang, X. Effects of non-surgical treatment modalities on peri-implantitis. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2002; 37(3):173-5.
 2. Renvert, S, Lessem, J, Dahlen, G, Lindahl, C, Svensson, M. Topical minocycline microspheres versus topical chlorhexidine gel as an adjunct to mechanical debridement of incipient peri-implant infections: a randomized clinical trial. J Clin Periodontol. 2006; 33(5):362-9.
 3. Renvert, S, Lessem, J, Dahlen, G, Renvert, H, Lindahl, C. Mechanical and repeated antimicrobial therapy using a local drug delivery system in the treatment of peri-implantitis: a randomized clinical trial. J Periodontol. 2008; 79(5):836-44.
 4. Buchter, A, Meyer, U, Kruse-Losler, B, Joos, U, Kleinheinz, J. Sustained release of doxycycline for the treatment of peri-implantitis: randomised controlled trial. Br J Oral Maxillofac Surg. 2004; 42(5):439-44.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33