Periimplantit

 • Tillstånd: Periimplantit
 • Åtgärd: Lokal tilläggsbehandling med klorhexidin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. Användningen av klorhexidingel eller klorhexidinchip lokalt vid behandling av fördjupade fickor kring tandimplantat har ingen till låg effekt och Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden därmed är hög per vunnen effekt och att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid periimplantit har en lokal tilläggsbehandling med klorhexidin ingen till låg effekt på tillståndets kliniska symtom (expertgruppsbedömning).

Det finns inga kontrollerade studier för att bedöma behandlingseffekten på periimplantit vid användning av lokala behandlingar med klorhexidin som en tilläggsbehandling till en mekanisk infektionsbehandling.

I två randomiserade kontrollerade studier som för kontrollgruppen inkluderar en tilläggsbehandling med en lokalt applicerad 1-procentig klorhexidingel efter en mekanisk infektionsbehandling, kan viss information erhållas [1-2]. Kombinationsbehandlingen visade 3–8 procents minskning i blödningsfrekvensen och 0,1–0,4 mm minskning i ficksonderingsdjupet sex må-nader efter behandlingen, vilket inte indikerar någon kliniskt signifikant tilläggseffekt i jämförelse med enbart en mekanisk infektionsbehandling.

Vid motsvarande tillstånd vid tänder (kronisk parodontit) har lokala tilläggsbehandlingar med klorhexidingel ingen kliniskt signifikant effekt, och tilläggsbehandlingar med klorhexidin i chip har en låg tilläggseffekt på minskningen i ficksonderingsdjupet och vinsten i den kliniska tandfästenivån. Socialstyrelsen gör därför bedömningen att lokala tilläggsbehandlingar med klorhexidin i fördjupade fickor kring tandimplantaten har ingen till låg effekt på tillståndets kliniska symtom.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga betydande biverkningar eller oönskade effekter är redovisade i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid periimplantit har lokala tilläggsbehandlingar med klorhexidin ingen till låg effekt på tillståndets kliniska symtom. Detta medför därför en hög till mycket hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Renvert, S, Lessem, J, Dahlen, G, Lindahl, C, Svensson, M. Topical minocycline microspheres versus topical chlorhexidine gel as an adjunct to mechanical debridement of incipient peri-implant infections: a randomized clinical trial. J Clin Periodontol. 2006; 33(5):362-9.
 2. Renvert, S, Lessem, J, Dahlen, G, Renvert, H, Lindahl, C. Mechanical and repeated antimicrobial therapy using a local drug delivery system in the treatment of peri-implantitis: a randomized clinical trial. J Periodontol. 2008; 79(5):836-44.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33