Periimplantit

 • Tillstånd: Periimplantit
 • Åtgärd: Spolning av fördjupade fickor med antimikrobiell lösning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. Spolning av tandköttsfickor med en antimikrobiell lösning saknar effekt och Socialstyrelsen har bedömt att metoden därmed inte är kostnadseffektiv. Effekten av spolningarna har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Vid periimplantit har spolningar med en antimikrobiell lösning

 • som enda behandling ingen effekt på tillståndets kliniska symtom (expertgruppsbedömning)
 • som en tilläggsbehandling till mekaniska infektionsbehandlingar ingen effekt på tillståndets kliniska symtom (expertgruppsbedömning).

Underlag i form av kontrollerade kliniska studier för att bedöma behandlingseffekten av submukosala spolningar med en antimikrobiell lösning vid tillståndet periimplantit saknas.

Vid behandling av kronisk parodontit har subgingivala spolningar med en antibakteriell lösning (klorhexidin eller jodlösning), som enda behandling eller som en tilläggsbehandling till en mekanisk infektionsbehandling, ingen kliniskt signifikant effekt (se spolning av tandköttsfickor med antimikrobiell lösning vid kronisk parodontit). Fördjupade tandköttsfickor vid periimplantit innehåller bakteriell biofilm som är likartad den vid parodontit och expertgruppen gör därför bedömningen att submukosala spolningar med en antimikrobiell lösning lär sakna någon kliniskt signifikant behandlingseffekt även vid periimplantit.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga betydande biverkningar eller oönskade effekter är redovisade i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid periimplantit har spolningar av fickor med en antimikrobiell lösning, som enda behandling eller som en tilläggsbehandling till en mekanisk infek-tionsbehandling, ingen positiv behandlingseffekt och åtgärden bedöms därför inte vara kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33