Periimplantit

 • Tillstånd: Periimplantit
 • Åtgärd: Systemisk tilläggsbehandling med antiinflammatoriskt preparat (doxycyklin i låg dos)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma effekten av generella medikamentella tilläggsbehandlingar med antiinflammatoriska preparat vid periimplantit. Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid periimplantit saknas det underlag för att bedöma effekten av systemiska tilläggsbehandlingar med ett antiinflammatoriskt preparat (doxycyklin i låg dos).

Kontrollerade studier av behandlingseffekten på periimplantit av användning av systemiska tilläggsbehandlingar med ett antiinflammatoriskt preparat saknas.

Lågdosering av doxycyclin som ett antiinflammatorisk preparat (20 mg två gånger per dag) under en period av upp till nio månader, som ett tillägg till icke-kirurgiska behandlingar av kronisk parodontit, har visat en positiv korttidseffekt på det kliniska läkningsresultatet, men evidens saknas för om effekten är bestående efter avslutad läkemedelsbehandling. För att uppnå en tilläggseffekt krävs en noggrant utförd mekanisk infektionsbehandling [1], och eftersom en optimal subgingival mekanisk infektionsbehandling är avsevärt svårare att genomföra på implantatytor än på en tand [2] kan resultaten från studier av tilläggsbehandlingar med doxycyclin i lågdos vid parodontit inte extrapoleras till periimplantitbehandlingar. Något underlag för att bedöma en eventuell tilläggseffekt vid behandlingar av periimplantit föreligger inte.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Risken för resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid periimplantit saknas underlag för att bedöma effekten av tilläggsbehandlingar med doxycyclin i lågdos, varför någon bedömning av kostnadseffektiviteten inte är aktuell.

Referenser

 1. Preshaw, PM. Host response modulation in periodontics. Periodontol 2000. 2008; 48:92-110.
 2. Karring, ES, Stavropoulos, A, Ellegaard, B, Karring, T. Treatment of peri-implantitis by the Vector system. Clin Oral Implants Res. 2005; 16(3):288-93.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33