Periimplantit

 • Tillstånd: Periimplantit
 • Åtgärd: Systemisk behandling med antibiotika som enda behandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. Användningen av systemiska antibiotikabehandlingar som enda behandling saknar effekt och därmed saknas också möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika bör övervägas först när det finns risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid periimplantit har systemiska behandlingar med antibiotika som enda behandling ingen kliniskt signifikant effekt på sjukdomstillståndet (expertgruppsbedömning).

Kontrollerade studier av behandlingseffekten på periimplantit av användning av enbart systemiska behandlingar med antibiotika saknas.

Vid behandlingar av motsvarande tillstånd vid tänder (parodontit) råder konsensus att systemiska behandlingar med antibiotika endast ska användas i kombination med mekaniska infektionsbehandlingar för avlägsnande av subgingival bakterieplack [1] eftersom antibiotika som administreras systemiskt inte får någon effekt på bakterier i biofilm. Vid periimplantit finns en subgingival bakteriell biofilm på implantatet motsvarande den på tänder vid parodontit [2-3] och följaktligen kan en systemisk behandling med antibiotika som enda behandling inte förväntas ha någon positiv behandlingseffekt på periimplantit.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Risken för resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med an-tibiotika.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid periimplantit har systemiska behandlingar med antibiotika som enda behandling ingen kliniskt signifikant effekt på periimplantit och åtgärden är därför inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. Sanz, M, Teughels, W. Innovations in non-surgical periodontal therapy: Consensus Report of the Sixth European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol. 2008; 35(8 Suppl):3-7.
 2. Leonhardt, A, Renvert, S, Dahlen, G. Microbial findings at failing implants. Clin Oral Implants Res. 1999; 10(5):339-45.
 3. Quirynen, M, Teughels, W. Microbiologically compromised patients and impact on oral implants. Periodontol 2000. 2003; 33:119-28.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Övergripande frågor
Nils Oscarson
070-162 37 78

Vetenskaplig granskning
Anders Jakobsson
075-247 38 33